Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Podrobný profil vedlejší specializace Čínská studia

Garant: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

Vedlejší specializace Čínská studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o specifika vývoje a fungování expandující čínské ekonomiky a podnikání na jejím stále perspektivnějším trhu. Studentům nabízí vyvážené a komplexní znalosti čínských historických specifik; prostorové organizace sociálně-ekonomického systému Číny a její regionální diferenciace; ekonomického systému a fungování čínské ekonomiky (včetně jejích silných a slabých stránek); příležitostí a možností obchodování a podnikání na čínském trhu, jakož i okolností obchodního a diplomatického jednání s čínskými partnery. Absolventi rozumějí základním trendům ve vývoji čínské ekonomiky a na základě jejího vývoje dokáží zhodnotit aktuální stav perspektivy dalšího směřování čínského ekonomického systému. V oblasti diplomatického a obchodního jednání získají absolventi i dovednosti a návyky, jež umožní zvolit vhodné postupy při navazování, rozvíjení a udržování vzájemných česko-čínských (evropsko-čínských) vztahů. Absolventi vedlejší specializace jsou připraveni pro práci na výkonných i manažerských pozicích v zahraničním obchodu a na specifika podnikání na čínském trhu, pro působení v diplomacii, v orgánech veřejné/státní správy a ve vládních i nevládních organizacích s regionální i globální působností, příp. ve zpravodajských médiích.

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • charakterizovat základní trendy ve vývoji čínské ekonomiky a jejích regionů, zhodnotit aktuální stav a perspektivy dalšího směřování čínského ekonomického systému;
  • objasnit specifika zapojení Číny do světové ekonomiky i politiky;
  • formulovat principy a mechanismy fungování čínského ekonomického systému a trhu, a to z hlediska podnikatelského a finančního systému i regulace vlády;
  • objasnit mechanismus tvorby zahraniční politiky Číny a její dopady na vnitřní ekonomické prostředí Číny i dalších významných ekonomik, včetně české (evropské – EU);
  • charakterizovat historické, společenské a kulturní rysy a specifika Číny, díky čemuž se lépe orientuje v celkové ekonomické a politické situaci země.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • posoudit v návaznosti na reálné ekonomické prostředí dopady vnitřních a vnějších aktivit na čínském trhu, včetně identifikace příležitostí a hrozeb pro podporu manažerského rozhodování, a navrhnout konkrétní řešení, včetně strategie jeho prosazení na čínském trhu;
  • efektivně vyjednávat a navazovat kontakty s ekonomickými, politickými i kulturními partnery v Číně, a to jak na úrovni podnikatelské sféry, tak veřejné správy;
  • reprezentovat exportní a investiční zájmy českých firem v daném podnikatelském prostředí;
  • zpracovávat analytické a syntetické studie k různým aspektům čínské ekonomiky (trhu a jeho jednotlivých sektorů) a společnosti.

 

Podmínky vstupu do vedlejší specializace:  nejsou stanoveny.

Kapacita na semestr:  50

Požadavky na absolvování: Povinné předměty – 30 kreditů v následující skladbě:

Ident Název předmětu EC hodin Ukončení
2SE531* Historické reálie Číny 6 4/0 zkouška
2SE532* Ekonomická geografie Číny 6 2/2 zkouška
2SE533* Čínská ekonomika (v regionálním a světovém kontextu) 6 4/0 zkouška
2OP531* Obchod a podnikání v Číně 6 4/0 zkouška
2SM558* Čína v mezinárodní politice a diplomacii – anglicky 6 4/0 zkouška

* Z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška.

Kurz 2SM558 je vypisován v akademickém roce 2017/18 pouze v zimním semestru.

 

Vypisování předmětů:

Zimní semestr Letní semestr
2SE532 Ekonomická geografie Číny 2SE533 Čínská ekonomika (v regionálním a světovém kontextu)
2OP531 Obchod a podnikání v Číně 2SE531 Historické reálie Číny

Kurz 2SM558 je vypisován v každém semestru.

Konkrétní informace poskytne doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.