Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Vyhlášení 8. kola soutěže Laboratoř EU

Související stránky

15.7.2016

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Katedrou světové ekonomiky a Centrem evropských studií vyhlašují 8. kolo projektu „Laboratoř EU“

„Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU“ je projekt vyhlášený a financovaný Zastoupením Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky a realizovaný Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR. Jeho posláním je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR. Tím je autorům prací dána možnost prokázat v případě potřeby kvalitu své prvotní vědecké práce a využít ji tak i po skončení vysokoškolského studia při zahájení profesní kariéry. Ti studenti/absolventi, jejichž práce se umístí na 1. – 3. místě obdrží navíc i finanční odměnu. V tomto kontextu chce podnítit aktivní debatu o evropských záležitostech mezi vysokoškolskými studenty a zvýšit jejich celkový zájem o dění na úrovni Evropské unie i mezinárodní úrovni jako takové.

Cíl soutěže

Ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku.

Ocenění/ceny

Zveřejnění sylabů deseti nejlepších diplomových prací ve sborníku vědeckého typu. Zpracovatelem sylabu v předepsané úpravě (viz níže) může být buď sám autor oceněné diplomové práce nebo její hodnotitel. Tři nejlepší práce obdrží finanční odměnu ve výši:

  • 1. místo:  1 000 EUR
  • 2. místo:  700 EUR
  • 3. místo:  500 EUR

Odměna pro autory bude vyplacena jako ekvivalent uvedených částek v Kč po přepočtu platným kursem.

Přihlášení

Diplomovou práci může do soutěže přihlásit student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru. Obsahem práce musí být řešení aktuální tematiky Evropské unie a může být napsána v českém/slovenském/anglickém jazyce. Práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce nesmí uplynout více než jeden rok.

Přihlásit se lze vyplněním stručné elektronické přihlášky, která je součástí vyhlášení soutěže (dodatek 1). Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi.

Termín pro zaslání přihlášky:

do 15. července 2016.

Přihlášky lze odevzdat pouze online zde

Otázky zodpoví:

doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D., Katedra světové ekonomiky, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

E-mail: jirankov@vse.cz

Tel.: 224 095 230

Kritéria hodnocení

Z přihlášených diplomových prací bude vybráno na základě oponentských posudků nezávislých hodnotitelů kolektivním rozhodnutím sedmičlenné redakční rady deset nejlepších prací dle následujících kritérií:

  • stanovení cílů, hypotéz a jejich naplnění
  • použité metody
  • obsahová správnost a hloubka provedené analýzy
  • schopnost argumentace a kritického myšlení
  • citace a práce se zdroji
  • formální úprava, jazyková a stylistická úroveň