Odevzdání bakalářských a diplomových prací v červnu 2019

6. června
28. června
2019

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby

konaných v září 2019 je:

28. června 2019 (v rámci úředních hodin sekretariátu KSE).

Termín odevzdání se týká  jak elektronické (InSIS), tak i tištěné verze. Práce se odevzdávají v počtu dvou vyhotovení (totožné s verzí v InSIS) spolu s vytištěným doložením o korektním nahrání a zveřejnění práce v InSIS (musí být  patrné, že práci již není dále možné modifikovat).

POZOR, práce se vzhledem k rekonstrukci ve 2. patře NB odevzdávají v místnosti NB 34.

Bližší informace k obhajobám na KSE najdete zde. Přihlašování je prostřednictvím InSIS (jako mimosemestrální kurz).

Obhajoba závěrečné práce na KSE

Na Katedře světové ekonomiky se od ledna 2014 při obhajobách kvalifikačních prací nově zavádí vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku