Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v lednu 2020

16. září
6. prosince
2019

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v lednu 2020 je:

6. prosince 2019 (v rámci úředních hodin sekretariátu KSE).

Termín odevzdání se týká  jak elektronické (InSIS), tak i tištěné verze (totožné s verzí v InSIS).

Od tohoto semestru stačí odevzdávat práce pouze v počtu 1 kusu vyhotovení spolu s vytištěným doložením o korektním nahrání a zveřejnění práce v InSIS (musí být  patrné, že práci již není dále možné modifikovat).

Nově je také možné odevzdávat práce s oboustranným tiskem.

Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE (Vladislavě Černé).

Bližší informace k obhajobám na KSE najdete zde. Přihlašování je prostřednictvím InSIS (jako mimosemestrální kurz).

Počítejte, prosím, s termíny obhajob po 13. lednu 2020, konkrétní data budou stanovena po 6.12.2019.

 

Obhajoba závěrečné práce na KSE

Na Katedře světové ekonomiky se od ledna 2014 při obhajobách kvalifikačních prací nově zavádí vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku