Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby v letním semestru 2020

17. února
26. června
2020

Katedra světové ekonomiky v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že

termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v květnu 2020 je:

24. dubna 2020 (od 9:00 do 12:00 hod).

 

V případě obhajob konaných v září 2020 je termín:

26. června 2020 (od 9:00 do 11:00 hod).

 

Oba výše uvedené termíny se týkají odevzdání  jak elektronické (v InSIS), tak i tištěné verze (totožné s verzí v InSIS).

Závěrečnou práci odevzdávejte pouze v počtu 1 kusu vyhotovení spolu s vytištěným doložením o korektním nahrání a zveřejnění práce v InSIS (musí být  patrné, že práci již není dále možné modifikovat). Práce je také možné odevzdávat s oboustranným tiskem.

Práce se odevzdávají na sekretariátu KSE (Vladislavě Černé).

Bližší informace k obhajobám na KSE najdete zde. Přihlašování je prostřednictvím InSIS (jako mimosemestrální kurz).

Počítejte, prosím, s termíny obhajob od 25. května 2020, konkrétní data budou stanovena následně po odevzdání prací.

 

Obhajoba závěrečné práce na KSE

Na Katedře světové ekonomiky se od ledna 2014 při obhajobách kvalifikačních prací nově zavádí vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:

  1. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
  2. Metody použité v práci
  3. Hlavní prameny
  4. Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  5. Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
  6. Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
  7. Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
  8. Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku