Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Souhrnné informace

Bakalářské práce – informace pro obor Mezinárodní obchod

Student je povinen napsat a obhájit bakalářskou práci. Detailně je zadání a obhajoba bakalářské práce upravena Studijním a zkušebním řádem VŠE v Praze pro bakalářské a navazující magisterské programy a Vyhláškou děkanky Fakulty mezinárodních vztahů. Téma bakalářské práce si student volí podle studijního oboru a svých specifických zájmů, popř. podle požadavku praxe, tj. podniku či jiné instituce, se kterou student spolupracuje nebo ve které by chtěl pracovat.

Termín zadání bakalářské práce

Bakalářské práce si mohou studenti přihlašovat během celého akademického roku. Vypracování bakalářské práce je třeba věnovat značnou pozornost. Proto by si měl student zvolit a zapsat téma bakalářské práce s dostatečným předstihem minimálně jednoho semestru před plánovanou obhajobou.

Výběr tématu

Při výběru tématu bakalářské práce má student tyto možnosti:

  • vybere si z nabídky témat vypsaných katedrami FMV, které zajišťují oborově povinné předměty (katedra Mezinárodního obchodu, Obchodního podnikání a komerčních komunikací, Světové ekonomiky, popř. katedra Podnikového a evropského práva). Témata jsou zveřejněna na webových stránkách či nástěnkách jednotlivých kateder.
  • navrhne vlastní téma – toto téma musí konzultovat s učitelem některé z oborových kateder, který bude ochoten bakalářskou práci vést.

Zadání tématu bakalářské práce

1. Po výběru tématu bakalářské práce student vyplní formulář Zadání bakalářské práce, který je umístěn na webových stránkách jednotlivých kateder FMV.
2. Vytištěné zadání dá student podepsat vedoucímu své příští práce v konzultačních hodinách a odevzdá sekretářce příslušné katedry. Podpis vedoucího bakalářské práce vyjadřuje souhlas učitele s vedením dané bakalářské práce.
3. Sekretariát předá Zadání bakalářské práce k podpisu vedoucímu katedry a děkanovi FMV.
4. Student si kopii podepsaného zadání vyzvedne u svého vedoucího bakalářské práce či na sekretariátě. Originál předává sekretariát katedry studijnímu oddělení.

Struktura práce

Struktura bakalářské práce Bakalářská práce by měla mít rozsah cca 30 – 40 normovaných stran, tj. 30 až 40 x 1800 znaků = 54 000 až 72 000 znaků. Text práce se člení do kapitol a subkapitol, pro jejichž číslování se používá desetinné třídění. Bakalářská práce má zpravidla tuto strukturu:

  • Titulní list, prohlášení o samostatném vypracování práce
  • Obsah
  • Úvod
  • Jednotlivé kapitoly
  • Závěr
  • Seznam literatury a pramenů
  • Přílohy, obrázky a grafy, tabulky apod.

Úprava bakalářské práce

Podrobná doporučení k úpravě bakalářské práce (obdobné jako pro diplomové práce) jsou uvedena např.v publikaci SYNEK, M. a kol.: Jak psát diplomové a jiné písemné práce. Praha, VŠE 2002. ISBN 80-7079-131-4. Tato publikace je dostupná též v PDF formátu na stránkách Fakulty podnikohospodářské.

Odevzdání bakalářské práce

Student bakalářskou práci odevzdá ve dvou vyhotoveních a vloží do databáze VŠE podle harmonogramu uvedeném na webových stránkách a nástěnkách příslušných kateder.

Posudek

Hodnocení bakalářské práce vypracují vedoucí práce a oponent. Stupeň klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl. Oponenta bakalářské práce určuje vedoucí práce. Oponentem musí být vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe nebo akademický pracovník.

Obhajoba bakalářské práce

Termíny obhajob vypisují příslušné katedry. K obhajobě bakalářské práce si student připraví úvodní slovo v délce 5 až 10 minut. Obhajoba pokračuje rozpravou s komisí a končí vyhlášením výsledku. Výsledná známka vychází z posudků a kvality obhajoby.