1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Evropská studia

Související stránky

Do tohoto oboru se uchazeči od akademického roku 2016/2017 již nepřijímají. Zájemci o studium na školícím pracovišti Katedry světové ekonomiky se přihlašují na obor Mezinárodní ekonomické vztahy.

Obory Evropská studia a Mezinárodní obchod se od akademického roku 2016/2017  spojily v jeden obor Mezinárodní ekonomické vztahy a nelze se na ně již hlásit. Témata doktorských disertačních prací, která jsou vypsaná na KSE, tj. včetně otázek spjatých s evropskou integrací, najdete zde.

Informace pro studenty, kteří začali studovat do akademického roku 2015/2016:

Studijní program připravuje multidisciplinárně vzdělané pracovníky, schopné tvůrčím způsobem působit v oblasti vědeckého výzkumu zaměřeného na evropské záležitosti a aplikovat nové poznatky v praxi (vytvářet ucelené koncepce přístupu k Evropské unii, implementovat ustanovení orgánů EU v oblasti veřejné správy, firem apod., zajišťovat efektivní a kvalitní management, kvalifikovaně posuzovat ekonomické, politické či právní aspekty dokumentů EU a stanovisek členských států ke konkrétním otázkám a implikovat je do podmínek ČR, spoluvytvářet veřejné mínění publikačními výstupy a podílet se na vysokoškolské či jiné výuce).

Studijní obor má umožnit další profesní růst vysokoškolsky vzdělaným odborníkům, kteří mají zájem o získání vědecké kvalifikace v oblasti evropských záležitostí či k výkonu svého povolání tuto kvalifikaci potřebují. Přispívá k výchově mladých vědeckých pracovníků v oblasti základního a aplikovaného výzkumu a ke zvýšení vzdělanostní úrovně zejména úředníků, podnikového managementu a učitelů.

Získané vzdělání lze uplatnit v orgánech státní správy, diplomatických pracovištích v zahraničí, mezinárodních organizacích, podnikatelské sféře, bankovním a finančním sektoru, vědeckovýzkumných pracovištích a na vysokých školách.

Předměty

Blok A: Předměty celoškolsky povinné:

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden předmět z metodologie vědy a jeden předmět z ekonomie.

Celoškolsky povinné předměty
Metodologie vědy FIL_901 Filosofie a metodologie vědy
Ekonomie MIE_911 Ekonomie (mikroekonomie-makroekonomie)
MAE_911 Ekonomie (makroekonomie-mikroekonomie)
HP_911 Ekonomie (hospodářská politika)

Blok B: Předměty oborově povinné a volitelné:

Doktorand je povinen absolvovat oborově povinný předmět Mezinárodní ekonomické vztahy a jeden předmět oborově volitelný.

Oborové předměty
Oborově povinný předmět SE_901 Evropská unie v transformaci
Oborově volitelné předměty SE_903 Mezinárodní ekonomie
SE_904 Evropská měnová integrace
SE_905 Vnitřní trh EU- projekt a realizace
PRA913 Hospodářskéa obchodní právo EU
POL915 Evropská politická integrace
SMS961 Bezpečnostní struktury v současné Evropě

MO_910 Česká republika a evropská integrace
Mimosemestrální kurzy – hostující profesoři MO_922 Metodologie vědy – anglicky (možno uznat za povinný kurz FIL 901)

Blok C: Předměty volně volitelné:

Po dohodě se školitelem volí doktorand další dva předměty potřebné pro zpracování disertace (viz blok B a další předměty uvedené v seznamu akreditovaných předmětů pro doktorské studium).