Mezinárodní ekonomické vztahy

Tento studijní obor umožňuje další profesní  růst vysokoškolsky vzdělaných odborníků  získáním vědecké kvalifikace v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů, vč. otázek spojených s evropskými či rozvojovými studii. Úspěšní uchazeči si prohloubí znalosti tohoto širokého a dynamicky se vyvíjejícího oboru a rozvíjí schopnosti a dovednosti v uplatňování vědeckých metod při výzkumu  této oblasti. Obor vychovává odborníky k samostatné tvůrčí práci a koncepčnímu přístupu k řešení  problémů mezinárodních ekonomických vztahů a k uplatňování nových poznatků v praxi.

Uchazeči o tento studijní obor mohou být absolventi vysokých škol jak ekonomického zaměření, tak i jiných oborů humanitních či technických. Volba studovaných předmětů umožňuje přizpůsobit strukturu absolvovaných kursů  předchozímu vzdělání uchazeče i konkrétnímu zaměření jeho disertační práce.

Absolventi doktorského studia mezinárodních ekonomických vztahů nacházejí uplatnění především na vědeckovýzkumných pracovištích v základním i aplikovaném výzkumu, na vysokých a odborných školách, v orgánech státní správy a na zastupitelských úřadech v zahraničí, ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních organizacích a v podnikatelské sféře v tuzemsku i v zahraničí.

Od akademického roku 2016/2017 se na tento obor mohou hlásit uchazeči, kteří by rádi studovali otázky z oboru evropská studia.

 

Další informace spjaté s přijímacím řízením a studiem:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague