1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy SDZ

Související stránky

Evropská studia

Okruhy otázek

Tematické okruhy ke státní doktorské zkoušce Evropská studia
Státní doktorská zkouška na oboru Evropská studia se koná ze dvou oborově povinných předmětů, a to

SE_901 Evropská unie v transformaci a jednoho studovaného předmětu z nabídky:

SE_903 Mezinárodní ekonomie

SE_904 Evropská měnová integrace

SE_905 Vnitřní trh EU – projekt a realizace

PRA913 Hospodářské a obchodní právo EU

POL915 Evropská politická integrace

SMS961 Bezpečnostní struktury v současné Evropě

MO_910 Česká republika a evropská integrace

SE_901 Evropská unie v transformaci

 1. Ekonomické a politické faktory, které vedly po 2. světové válce k založení integračních projektů na bázi Římských smluv. Motivace zakladatelských států na projektu ESUO a EHS.
 2. Základní etapy vývoje ES/EU v období 1958-2004 s důrazem na faktory, které podporovaly integrační projekt, i na ty, které ho brzdily.
 3. Role Velké Británie v přístupu k projektu Evropských společenství s důrazem na faktory institucionální a politické. Současná pozice Velké Británie k Evropské měnové unii a Evropské ústavě.
 4. Specifické přínosy (pro governanci ES/EU) následujících klíčových smluvních dokumentů ES/EU: Římských smluv, Jednotného evropského aktu, Maastrichtské smlouvy, Amsterodamské smlouvy, Nicejské smlouvy.
 5. Ekonomická a sociální základna současné EU-27 (struktura, růst, veřejné finance atd.) se zvláštním důrazem na účinky východního (jiho-východního) rozšíření na celý integrační komplex EU včetně eventuálních průmětů do politik EU.
 6. Financování politik EU s naznačením jeho historie, příjmové a výdajové stránky rozpočtů EU v posledních letech a výkladu základních směrů Finanční perspektivy EU 2007-2013. Čistí plátci a čistí příjemci.
 7. Fungování a kompetence Evropské komise, její vnitřní struktura a vazby na tzv. komitologii; srovnání s rolí Rady ministrů EU. Perspektiva Evropské komise v kontextu Nicejské smlouvy.
 8. Role Evropské rady v hierarchii institucí EU, její specifické kompetence. Role členských států v koncipování integračních politik a základních strategických integračních záměrů. Příklady klíčových zasedání Evropské rady pro další integrační proces.
 9. Role Evropského parlamentu, jeho propojení s rozhodovacím procesem v architektuře EU, vnitřní struktura a vazby na politické strany v členských státech EU.
 10. Nové prvky governance EU v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu se zvláštním důrazem na otázky, které jsou v poslední době předmětem sporů mezi členskými státy. Reflexe aktuálního stavu diskusí o Evropské ústavě v České republice.
 11. Základní možnosti třídění politik EU a věcná logika těchto třídění.
 12. Fungování těch politik EU, které jsou nejnáročnější na finanční prostředky z rozpočtu EU, a analýza dané skutečnosti.
 13. Cíle tzv. Lisabonského procesu, jeho dosavadní účinnost s využitím materiálů Evropské komise a Evropské rady.
 14. Role lobbyingu při formování politik EU, interakce zájmových organizací podnikatelské i nepodnikatelské sféry, včetně regionálních zastoupení v Bruselu.
 15. Rozhodovací hierarchie orgánů EU (od Evropské rady až k Evropskému soudnímu a účetnímu dvoru) se zvláštním zřetelem na přetrvávající reálné možnosti členských států EU ovlivňovat jejich složení a rozhodování.
 16. Cíle a nástroje vybraných sektorových politik (průmyslová, energetická, obchodní, dopravní), rozhodování o jejich zaměření v orgánech EU či v ústředních orgánech členských států.
 17. Význam politiky hospodářské soutěže pro realizaci vnitřního trhu EU a naplnění cílů průmyslové politiky EU, kladoucí důraz na zvyšování konkurenceschopnosti.
 18. Politika EU v oblasti rozšiřování členské základny po kodaňském summitu 1993 s ohledem na roli jednotlivých orgánů EU a na povinnosti a závazky přístupového procesu, které kandidátské země dobrovolně přebírají. Rozpočtové nároky rozšiřovacího procesu.
 19. Aktuální cíle a nástroje rozšiřovací politiky EU po ukončení pátého rozšíření, tj. po 1. 1. 2007, s využitím dokumentů Evropské komise. Možnosti států západního Balkánu a Turecka vstoupit v budoucnu do přístupových jednání.
 20. Možnost a nutnost institucionální transformace EU v podmínkách nejistot kolem Evropské ústavy.

Literatura:

JAKŠ, J. Výzvy a nejistoty rozšiřující se Evropské unie. In: Současná Evropa a Česká republika, č. 2, 2004.

JAKŠ, J. Reforma EU a konkurenceschopnost nových členských zemí. In: Sborník příspěvků z česko-slovenské konference, 2004. ISBN 90-245-0817-6

JAKŠ, J. Regionalismus v globalizujícím se světě a specifika evropského regionu v současných podmínkách EU-25. In: CIHELKOVÁ, E. a kol. Nový regionalismus ve světě a v Evropě. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0320-4

JAKŠ, J. Transatlantické vztahy před novou etapou ? In: Acta Oeconomica Pragensia, č. 7, 2003.

MOUSSIS, N. Acces to European Union, law, economics, policie. 2004.

ISBN 2-930119-35-7

LEONARD, D. Guide to the European Union. 2002. ISBN 1-86197-419-1

LIPPERT, B. (Hrsg.). Bilanz und Folgeprobleme der EU-Erweiterung. 2004.

ISBN 3-8329-0864-1

WEIDENFELD, W., WESSELS, W. (Hsg.). Jahrbuch der Europäischen Integration 2003/2004, 2004. ISBN 3-8329-0968-0

Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, as approved by Intergovernmental Conference on 18 June 2004. Vol. I and Vol. II, 2004. ISBN 92-824-3070-7

NUGENT, N. The Government and Politics of the European Union. 2003. ISBN 0-333-98461-7

SE_903 Mezinárodní ekonomie

1.      Teoretické přístupy k regionální integraci a regionalismus v soudobé světové ekonomice.

2.      Rozvojová ekonomie a její průmět do reálných ekonomik málo rozvinutých zemí.

3.      Nová teorie růstu a její odraz v empirických analýzách.

Literatura:

LUNDAHL, M. – NDULU, B. J. New Directions in Development Economics. 1996.

ISBN 0-415-12121-3

CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus: teorie a projevy ve světové ekonomice. In: Politická ekonomie, č. 6/2004. ISSN 0032-3233

FRAIT, J. Nová teorie růstu a její odraz v empirických analýzách. In: Česká ekonomika a ekonomická teorie. 2004. ISBN 80-200-1129-3

JONÁŠ, J. – BULÍŘ., A. Ekonomie reformy. Vybrané stati o teoretických a praktických otázkách přechodu k tržní ekonomice. 1995. ISBN 80-85603-84-5

FOLTÝN, J. Světová ekonomika – základy teorie a vývoj. In.: Světová ekonomika – základní nárys a nový vývoj. 1997. ISBN 80-86006-48-4

WAISOVÁ, Š. Mezinárodní organizace a režimy. 2003. ISBN 80-86432-46-7

ELLMAN, M. – GAIDAR, E. T. – KOLODKO, G. W. Economic Transition in Eastern Europe. 1993. ISBN 0-631-18779-0

KENEN, P. B. The International Ekonomy. 1989. ISBN 0-13-472580-8

KRUGMAN, P. – OBSTFELD, M. International Economics: Theory and Policy. 2003.

ISBN 0-321-11639-9

LINDERT, P. H. International Economics. 1986. ISBN 0-256-63342-0

WINTERS, A. L. International Economics. 1991. ISBN 0-04-445497-X

GILLIS, M. – PERKINS, D. H. – ROEMER, M. Economics of Development (pouze 1. část). 2001. ISBN 0-393-97517-7

TODARO, M. Economic Development. 1997, ISBN 0-582-30257-9

SE_ 904 Evropská měnová integrace

1.      Proces realizace Evropské měnové unie a její možná politická a ekonomická rizika.

2.      Ekonomické a další podmínky vstupu do eurozóny a role Paktu stability a růstu.

3.      Evropský měnový systém a jeho úloha v evropské měnové integraci.

Literatura:

BRŮŽEK, A. Eropská měnová integrace. 2001. ISBN 80-245-0158-9

BRŮŽEK, A. Evropská hospodářská a měnová unie, kap. 6. In: CIHELKOVÁ, E. – JAKŠ, J. Evropská integrace – Evropská unie. Praha : Nakladatelství Oeconomica,  2004.

ISBN 80-245-0854-0

DURČÁKOVÁ, J. – MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2003. ISBN 80-7261-090-2

MARKOVÁ, J. Mezinárodní měnové instituce. 2002. ISBN 8024504316

ECB: The Monetary Policy of the ECB. 2004. ISBN 92-9181-479-2

Smlouva o Evropské unii: Smlouva o založení Evropského společenství. 1994.

ISBN 80-85856-02-5

BRŮŽEK, A. Evropská měnová unie a Česká republika. 2004. ISBN 80-245-0820-6

FRIES, F. Velké evropské rozpravy. 1998. ISBN 80-86009-23-9

LACINA, L. a kol. Měnová integrace. 2006. ISBN 80-7179-313-2

ECB: Monthly Bulletin ECB, 2005-2006. ISBN 1561-0136

SE_905 Vnitřní trh EU – projekt a realizace

1.      Efekty vnitřního trhu v makro- a mikroekonomickém pohledu.

2.      Vnitřní trh EU a konkurenceschopnost EU v globální ekonomice.

3.      Vnitřní trh EU v kontextu rozšíření EU v letech 2004 a 2007.

Literatura:

European Commission: First report on the implementation of the Internal Market Strategy. 2003-2004. ISB 92-894-6989-7

PELKMANS, Jacques. European Integration: Methods and Economic Analysis. 1997.

ISBN 0-582-27759-0

ADÁMKOVÁ, V. – CIHELKOVÁ, E. Vnitřní trh Evropské unie. Praha : VŠE, 2000. ISBN 80-245-0056-6

European Comission: The Internal Market – Ten Years without Frontiers. 2002.

European Comission: Internal Market Scoreboard. 2005.

URBAN Luděk. Evropský vnitřní trh a příprava ČR na začlenění. 2002. ISBN 80-7201-330-0

Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie: Bílá kniha Komise ES. 1995. ISBN 80-85864-12-6

SAUNER-LEROY, JACQUES-BERNARD. The impact of the implementation od the Single Market Programme on productive efficiency and on mark-ups in and on mark-ups in the European Union manufacturing industry. 2003. ISBN 9289462183

World bank: Site on Infrastructure. 2006.

PRA913 Hospodářské a obchodní právo EU

 1. Úloha institucí ES při tvorbě a aplikaci hospodářského a obchodního práva. Prameny práva ES. Role členských států v tomto procesu.
 2. Hospodářská soutěž v právu ES a role Evropské komise.
 3. Ochrana spotřebitelů v právu EU.

Literatura:

DAUSES, Manfred A. Příručka hospodářského práva EU. 2002. ISBN 80-86395-32-4

TICHÝ, L., ARNOLD, R. Evropské právo. 2004. ISBN 80-7179-449-X

TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 2004. ISBN 80-7201-478-1

POMAHAČ, R. Evropské právo. 2003. ISBN 80-246-0576-7

SVOBODA, P. Právo vnějších vztahů Evropské unie (vybrané části). 1999.

ISBN 80-7201-192-8

POL915 Evropská politická integrace

1.      Interakce Komise, Rady a Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu integrační architektury; pozice Evropské rady v daném kontextu.

2.      Společná zahraniční a bezpečnostní politika a Společná bezpečnostní a obranná politika EU – jejich institucionální vybavení a reálná účinnost.

3.      Česká republika v EU – institucionální báze vzájemné součinnosti a první výsledky aktivit českých úřadů v architektuře EU po roce 2004.

Literatura:

PETERSON, J. – BOMBERG, E. Decision-making in the European Union. 1999.

ISBN 0-312-22521-0

PITROVÁ, M. Institucionální struktura Evropské unie. 1999. ISBN 80-210-2237-X

MAREK, Dan a kol. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.

ISBN 80-7329-065-2

HAD, M. – URBAN, L. První pilíř Evropské unie. 2000. ISBN 80-85864-88-6

JANKŮ, M. – SVOBODA, A. Evropská unie – evropské právní prostředí. 1999.

ISBN 80-7226-197-5

ŠARADÍN, Pavel a kol. Volby do Evropského parlamentu v České republice. 2004.

ISBN 80-86624-22-6

SMS961 Bezpečnostní struktury v současné Evropě

1.      Příčiny rozpadu bipolarity.

2.      Úloha USA v bezpečnostních strukturách v Evropě.

3.      Rusko a bezpečnost Evropy.

Literatura:

KOREY, W. The Promisses we keep. 1993. ISBN 0-312-09118-4

SOUCHON, L. Die Renaissance Europas, Europäische Sicherheitspolitik. Ein Internationales Model. 1992. ISBN 3-8132-0395-6

ORT, A. Česká republika v měnící se Evropě I. 1993. ISBN 80-7079-447-X

ORT, A. Česká republika v měnící se Evropě II. 1994. ISBN 80-7079-448-8

BRZEZINSKI, Zbigniew. Bez kontroly : Chaos v předvečer 21. století. 1993.

ISBN 80-85605-83-X

Pařížská charta pro novou Evropu. 1991. ISBN 80-900060-7-8

Usnesení následné schůzky a Deklarace helsinské vrcholné schůzky. 1992.

ISBN 99-00-02047-X

GHEBALI, V. Y. La diplomatie de la détente: la CSCE 1973-1989. 1989.

ISBN 99-00-02121-X

Dokumenty KBSE. Helsinki 75. 1975. ISBN 99-00-03130-X

MO_910 Česká republika a evropská integrace

1.      Zahraničně obchodní politika ČR a její kompatibilita s obchodně politickým režime EU; nástroje tarifní, netarifní, smluvní.

2.      Ekonomická kritéria členství v EU; operování ČR na vnitřním trhu EU a pozice hospodářských subjektů.

3.      Ekonomické vztahy mezi ČR a EU, komoditní a teritoriální hlediska, specifická role Německa.

Literatura:

PLCHOVÁ, B., LUKÁŠ, Z., HRADOVÁ, M. Česká republika a Evropská unie. 2002.

ISBN 80-245-0452-9

HOLUB, A. a kol. Česká ekonomika na cestě do EU. 2003. ISBN 80-86419-43-6

Acta Oeconomica č. 8/2001 a 6/2003. ISSN 0572-3043

Současná Evropa a ČR – vybrané studie, č. 1/1996 a 1/1997. ISSN 1211-4073

Mezinárodní ekonomické vztahy

Okruhy otázek

 • Význam členství ČR v hlavních mezinárodních organizacích pro změnu v jejím postavení ve světové ekonomice.
 • Mezinárodní obchod zbožím a službami.
 • Vybrané teorie mezinárodního obchodu.
 • Aktuální problémy mezinárodní obchodní politiky.
 • Mezinárodní měnové vztahy.
 • Vývoj postavení ČR ve vybraných regionech (země střední a východní Evropy, EU) před vstupem a po vstupu ČR do EU.
 • Vývoj vybraných aspektů konkurenceschopnosti ČR od počátku 90. let do současnosti.
 • Vnější ekonomická rovnováha země, platební bilance.
 • Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání.
 • Rizika mezinárodního podnikání a možnosti jejich omezení.
 • Přímé zahraniční investice a jejich vliv na světovou ekonomiku.

Literatura
Machková, H., Taušer, J. aj. Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1228-0.
Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod, nakladatelství Oeconomica 2007, ISBN 80-245-1066-9.
Kunešová, H., Cihelková, E. aj.: Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-455-4.
Machková, H.: Mezinárodní marketing, Grada publishing 2007, ISBN 80-247-1678-X.
Plchová, B., Abrhám, J.: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-558-2.
Taušer, J.: Měnový kurz v mezinárodním podnikání, nakladatelství Oeconomica 2007, ISBN 978-80-245-1165-8.
UNCTAD : World Investment Report (www.unctad.org)