Okruhy SDZ

Evropská studia

Okruhy otázek

Tematické okruhy ke státní doktorské zkoušce Evropská studia
Státní doktorská zkouška na oboru Evropská studia se koná ze dvou oborově povinných předmětů, a to

SE_901 Evropská unie v transformaci a jednoho studovaného předmětu z nabídky:

SE_903 Mezinárodní ekonomie

SE_904 Evropská měnová integrace

SE_905 Vnitřní trh EU – projekt a realizace

PRA913 Hospodářské a obchodní právo EU

POL915 Evropská politická integrace

SMS961 Bezpečnostní struktury v současné Evropě

MO_910 Česká republika a evropská integrace

SE_901 Evropská unie v transformaci

 1. Ekonomické a politické faktory, které vedly po 2. světové válce k založení integračních projektů na bázi Římských smluv. Motivace zakladatelských států na projektu ESUO a EHS.
 2. Základní etapy vývoje ES/EU v období 1958-2004 s důrazem na faktory, které podporovaly integrační projekt, i na ty, které ho brzdily.
 3. Role Velké Británie v přístupu k projektu Evropských společenství s důrazem na faktory institucionální a politické. Současná pozice Velké Británie k Evropské měnové unii a Evropské ústavě.
 4. Specifické přínosy (pro governanci ES/EU) následujících klíčových smluvních dokumentů ES/EU: Římských smluv, Jednotného evropského aktu, Maastrichtské smlouvy, Amsterodamské smlouvy, Nicejské smlouvy.
 5. Ekonomická a sociální základna současné EU-27 (struktura, růst, veřejné finance atd.) se zvláštním důrazem na účinky východního (jiho-východního) rozšíření na celý integrační komplex EU včetně eventuálních průmětů do politik EU.
 6. Financování politik EU s naznačením jeho historie, příjmové a výdajové stránky rozpočtů EU v posledních letech a výkladu základních směrů Finanční perspektivy EU 2007-2013. Čistí plátci a čistí příjemci.
 7. Fungování a kompetence Evropské komise, její vnitřní struktura a vazby na tzv. komitologii; srovnání s rolí Rady ministrů EU. Perspektiva Evropské komise v kontextu Nicejské smlouvy.
 8. Role Evropské rady v hierarchii institucí EU, její specifické kompetence. Role členských států v koncipování integračních politik a základních strategických integračních záměrů. Příklady klíčových zasedání Evropské rady pro další integrační proces.
 9. Role Evropského parlamentu, jeho propojení s rozhodovacím procesem v architektuře EU, vnitřní struktura a vazby na politické strany v členských státech EU.
 10. Nové prvky governance EU v návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu se zvláštním důrazem na otázky, které jsou v poslední době předmětem sporů mezi členskými státy. Reflexe aktuálního stavu diskusí o Evropské ústavě v České republice.
 11. Základní možnosti třídění politik EU a věcná logika těchto třídění.
 12. Fungování těch politik EU, které jsou nejnáročnější na finanční prostředky z rozpočtu EU, a analýza dané skutečnosti.
 13. Cíle tzv. Lisabonského procesu, jeho dosavadní účinnost s využitím materiálů Evropské komise a Evropské rady.
 14. Role lobbyingu při formování politik EU, interakce zájmových organizací podnikatelské i nepodnikatelské sféry, včetně regionálních zastoupení v Bruselu.
 15. Rozhodovací hierarchie orgánů EU (od Evropské rady až k Evropskému soudnímu a účetnímu dvoru) se zvláštním zřetelem na přetrvávající reálné možnosti členských států EU ovlivňovat jejich složení a rozhodování.
 16. Cíle a nástroje vybraných sektorových politik (průmyslová, energetická, obchodní, dopravní), rozhodování o jejich zaměření v orgánech EU či v ústředních orgánech členských států.
 17. Význam politiky hospodářské soutěže pro realizaci vnitřního trhu EU a naplnění cílů průmyslové politiky EU, kladoucí důraz na zvyšování konkurenceschopnosti.
 18. Politika EU v oblasti rozšiřování členské základny po kodaňském summitu 1993 s ohledem na roli jednotlivých orgánů EU a na povinnosti a závazky přístupového procesu, které kandidátské země dobrovolně přebírají. Rozpočtové nároky rozšiřovacího procesu.
 19. Aktuální cíle a nástroje rozšiřovací politiky EU po ukončení pátého rozšíření, tj. po 1. 1. 2007, s využitím dokumentů Evropské komise. Možnosti států západního Balkánu a Turecka vstoupit v budoucnu do přístupových jednání.
 20. Možnost a nutnost institucionální transformace EU v podmínkách nejistot kolem Evropské ústavy.

Literatura:

JAKŠ, J. Výzvy a nejistoty rozšiřující se Evropské unie. In: Současná Evropa a Česká republika, č. 2, 2004.

JAKŠ, J. Reforma EU a konkurenceschopnost nových členských zemí. In: Sborník příspěvků z česko-slovenské konference, 2004. ISBN 90-245-0817-6

JAKŠ, J. Regionalismus v globalizujícím se světě a specifika evropského regionu v současných podmínkách EU-25. In: CIHELKOVÁ, E. a kol. Nový regionalismus ve světě a v Evropě. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0320-4

JAKŠ, J. Transatlantické vztahy před novou etapou ? In: Acta Oeconomica Pragensia, č. 7, 2003.

MOUSSIS, N. Acces to European Union, law, economics, policie. 2004.

ISBN 2-930119-35-7

LEONARD, D. Guide to the European Union. 2002. ISBN 1-86197-419-1

LIPPERT, B. (Hrsg.). Bilanz und Folgeprobleme der EU-Erweiterung. 2004.

ISBN 3-8329-0864-1

WEIDENFELD, W., WESSELS, W. (Hsg.). Jahrbuch der Europäischen Integration 2003/2004, 2004. ISBN 3-8329-0968-0

Draft Treaty establishing a Constitution for Europe, as approved by Intergovernmental Conference on 18 June 2004. Vol. I and Vol. II, 2004. ISBN 92-824-3070-7

NUGENT, N. The Government and Politics of the European Union. 2003. ISBN 0-333-98461-7

SE_903 Mezinárodní ekonomie

1.      Teoretické přístupy k regionální integraci a regionalismus v soudobé světové ekonomice.

2.      Rozvojová ekonomie a její průmět do reálných ekonomik málo rozvinutých zemí.

3.      Nová teorie růstu a její odraz v empirických analýzách.

Literatura:

LUNDAHL, M. – NDULU, B. J. New Directions in Development Economics. 1996.

ISBN 0-415-12121-3

CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus: teorie a projevy ve světové ekonomice. In: Politická ekonomie, č. 6/2004. ISSN 0032-3233

FRAIT, J. Nová teorie růstu a její odraz v empirických analýzách. In: Česká ekonomika a ekonomická teorie. 2004. ISBN 80-200-1129-3

JONÁŠ, J. – BULÍŘ., A. Ekonomie reformy. Vybrané stati o teoretických a praktických otázkách přechodu k tržní ekonomice. 1995. ISBN 80-85603-84-5

FOLTÝN, J. Světová ekonomika – základy teorie a vývoj. In.: Světová ekonomika – základní nárys a nový vývoj. 1997. ISBN 80-86006-48-4

WAISOVÁ, Š. Mezinárodní organizace a režimy. 2003. ISBN 80-86432-46-7

ELLMAN, M. – GAIDAR, E. T. – KOLODKO, G. W. Economic Transition in Eastern Europe. 1993. ISBN 0-631-18779-0

KENEN, P. B. The International Ekonomy. 1989. ISBN 0-13-472580-8

KRUGMAN, P. – OBSTFELD, M. International Economics: Theory and Policy. 2003.

ISBN 0-321-11639-9

LINDERT, P. H. International Economics. 1986. ISBN 0-256-63342-0

WINTERS, A. L. International Economics. 1991. ISBN 0-04-445497-X

GILLIS, M. – PERKINS, D. H. – ROEMER, M. Economics of Development (pouze 1. část). 2001. ISBN 0-393-97517-7

TODARO, M. Economic Development. 1997, ISBN 0-582-30257-9

SE_ 904 Evropská měnová integrace

1.      Proces realizace Evropské měnové unie a její možná politická a ekonomická rizika.

2.      Ekonomické a další podmínky vstupu do eurozóny a role Paktu stability a růstu.

3.      Evropský měnový systém a jeho úloha v evropské měnové integraci.

Literatura:

BRŮŽEK, A. Eropská měnová integrace. 2001. ISBN 80-245-0158-9

BRŮŽEK, A. Evropská hospodářská a měnová unie, kap. 6. In: CIHELKOVÁ, E. – JAKŠ, J. Evropská integrace – Evropská unie. Praha : Nakladatelství Oeconomica,  2004.

ISBN 80-245-0854-0

DURČÁKOVÁ, J. – MANDEL, M. Mezinárodní finance. 2003. ISBN 80-7261-090-2

MARKOVÁ, J. Mezinárodní měnové instituce. 2002. ISBN 8024504316

ECB: The Monetary Policy of the ECB. 2004. ISBN 92-9181-479-2

Smlouva o Evropské unii: Smlouva o založení Evropského společenství. 1994.

ISBN 80-85856-02-5

BRŮŽEK, A. Evropská měnová unie a Česká republika. 2004. ISBN 80-245-0820-6

FRIES, F. Velké evropské rozpravy. 1998. ISBN 80-86009-23-9

LACINA, L. a kol. Měnová integrace. 2006. ISBN 80-7179-313-2

ECB: Monthly Bulletin ECB, 2005-2006. ISBN 1561-0136

SE_905 Vnitřní trh EU – projekt a realizace

1.      Efekty vnitřního trhu v makro- a mikroekonomickém pohledu.

2.      Vnitřní trh EU a konkurenceschopnost EU v globální ekonomice.

3.      Vnitřní trh EU v kontextu rozšíření EU v letech 2004 a 2007.

Literatura:

European Commission: First report on the implementation of the Internal Market Strategy. 2003-2004. ISB 92-894-6989-7

PELKMANS, Jacques. European Integration: Methods and Economic Analysis. 1997.

ISBN 0-582-27759-0

ADÁMKOVÁ, V. – CIHELKOVÁ, E. Vnitřní trh Evropské unie. Praha : VŠE, 2000. ISBN 80-245-0056-6

European Comission: The Internal Market – Ten Years without Frontiers. 2002.

European Comission: Internal Market Scoreboard. 2005.

URBAN Luděk. Evropský vnitřní trh a příprava ČR na začlenění. 2002. ISBN 80-7201-330-0

Příprava přidružených zemí střední a východní Evropy na začlenění do vnitřního trhu Unie: Bílá kniha Komise ES. 1995. ISBN 80-85864-12-6

SAUNER-LEROY, JACQUES-BERNARD. The impact of the implementation od the Single Market Programme on productive efficiency and on mark-ups in and on mark-ups in the European Union manufacturing industry. 2003. ISBN 9289462183

World bank: Site on Infrastructure. 2006.

PRA913 Hospodářské a obchodní právo EU

 1. Úloha institucí ES při tvorbě a aplikaci hospodářského a obchodního práva. Prameny práva ES. Role členských států v tomto procesu.
 2. Hospodářská soutěž v právu ES a role Evropské komise.
 3. Ochrana spotřebitelů v právu EU.

Literatura:

DAUSES, Manfred A. Příručka hospodářského práva EU. 2002. ISBN 80-86395-32-4

TICHÝ, L., ARNOLD, R. Evropské právo. 2004. ISBN 80-7179-449-X

TÝČ, V. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 2004. ISBN 80-7201-478-1

POMAHAČ, R. Evropské právo. 2003. ISBN 80-246-0576-7

SVOBODA, P. Právo vnějších vztahů Evropské unie (vybrané části). 1999.

ISBN 80-7201-192-8

POL915 Evropská politická integrace

1.      Interakce Komise, Rady a Evropského parlamentu v rozhodovacím procesu integrační architektury; pozice Evropské rady v daném kontextu.

2.      Společná zahraniční a bezpečnostní politika a Společná bezpečnostní a obranná politika EU – jejich institucionální vybavení a reálná účinnost.

3.      Česká republika v EU – institucionální báze vzájemné součinnosti a první výsledky aktivit českých úřadů v architektuře EU po roce 2004.

Literatura:

PETERSON, J. – BOMBERG, E. Decision-making in the European Union. 1999.

ISBN 0-312-22521-0

PITROVÁ, M. Institucionální struktura Evropské unie. 1999. ISBN 80-210-2237-X

MAREK, Dan a kol. Příprava na strukturální politiku Evropské unie. 2004.

ISBN 80-7329-065-2

HAD, M. – URBAN, L. První pilíř Evropské unie. 2000. ISBN 80-85864-88-6

JANKŮ, M. – SVOBODA, A. Evropská unie – evropské právní prostředí. 1999.

ISBN 80-7226-197-5

ŠARADÍN, Pavel a kol. Volby do Evropského parlamentu v České republice. 2004.

ISBN 80-86624-22-6

SMS961 Bezpečnostní struktury v současné Evropě

1.      Příčiny rozpadu bipolarity.

2.      Úloha USA v bezpečnostních strukturách v Evropě.

3.      Rusko a bezpečnost Evropy.

Literatura:

KOREY, W. The Promisses we keep. 1993. ISBN 0-312-09118-4

SOUCHON, L. Die Renaissance Europas, Europäische Sicherheitspolitik. Ein Internationales Model. 1992. ISBN 3-8132-0395-6

ORT, A. Česká republika v měnící se Evropě I. 1993. ISBN 80-7079-447-X

ORT, A. Česká republika v měnící se Evropě II. 1994. ISBN 80-7079-448-8

BRZEZINSKI, Zbigniew. Bez kontroly : Chaos v předvečer 21. století. 1993.

ISBN 80-85605-83-X

Pařížská charta pro novou Evropu. 1991. ISBN 80-900060-7-8

Usnesení následné schůzky a Deklarace helsinské vrcholné schůzky. 1992.

ISBN 99-00-02047-X

GHEBALI, V. Y. La diplomatie de la détente: la CSCE 1973-1989. 1989.

ISBN 99-00-02121-X

Dokumenty KBSE. Helsinki 75. 1975. ISBN 99-00-03130-X

MO_910 Česká republika a evropská integrace

1.      Zahraničně obchodní politika ČR a její kompatibilita s obchodně politickým režime EU; nástroje tarifní, netarifní, smluvní.

2.      Ekonomická kritéria členství v EU; operování ČR na vnitřním trhu EU a pozice hospodářských subjektů.

3.      Ekonomické vztahy mezi ČR a EU, komoditní a teritoriální hlediska, specifická role Německa.

Literatura:

PLCHOVÁ, B., LUKÁŠ, Z., HRADOVÁ, M. Česká republika a Evropská unie. 2002.

ISBN 80-245-0452-9

HOLUB, A. a kol. Česká ekonomika na cestě do EU. 2003. ISBN 80-86419-43-6

Acta Oeconomica č. 8/2001 a 6/2003. ISSN 0572-3043

Současná Evropa a ČR – vybrané studie, č. 1/1996 a 1/1997. ISSN 1211-4073

Mezinárodní ekonomické vztahy

Okruhy otázek

Literatura
Machková, H., Taušer, J. aj. Mezinárodní konkurenceschopnost podniků po vstupu do EU. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. ISBN 978-80-245-1228-0.
Kalínská, E. a kol.: Mezinárodní obchod, nakladatelství Oeconomica 2007, ISBN 80-245-1066-9.
Kunešová, H., Cihelková, E. aj.: Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006, ISBN 80-7179-455-4.
Machková, H.: Mezinárodní marketing, Grada publishing 2007, ISBN 80-247-1678-X.
Plchová, B., Abrhám, J.: Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-558-2.
Taušer, J.: Měnový kurz v mezinárodním podnikání, nakladatelství Oeconomica 2007, ISBN 978-80-245-1165-8.
UNCTAD : World Investment Report (www.unctad.org)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague