Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace „Evropská ekonomická integrace“ pro studijní plán E (ECTS)

Státní závěrečná zkouška z „Evropské ekonomické integrace“ se skládá z předmětů:

2SE501 Ekonomická geografie Evropy

2SE402 Komparativní ekonomika EU

2SE403 Politiky EU

2SE404 Vnitřní trh a měnová unie EU

Okruhy otázek:

1. Ekonomické a politické postavení Evropy v celosvětovém kontextu.
2. Přírodní podmínky, životní prostředí a surovinová politika jednotlivých evropských
3. států.
4. Průmysl: alokace, změny rozmístění, vliv působení nástrojů strukturální, kohezní a regionální politiky EU.
5. Hlavní produkční oblasti zemědělské výroby v členských zemích EU i v ostatních státech Evropy.
6. Doprava: hlavní přepravní toky v evropských zemích, dopravní politika EU.
7. Specifika demografických procesů v Evropě.
8. Postavení Evropy ve světovém cestovním ruchu.
9. Tendence vývoje: rozvojové osy a regionální diferenciace Evropy.
10. Souhrnný pohled na ekonomickou základnu EU, vymezení komparativních kritérií.
11. Ekonomiky členských států německy hovořící oblasti a jejich postavení v EU.
12. Ekonomika Francie a Itálie a jejich postavení v EU.
13. Ekonomiky Britských ostrovů a jejich postavení v EU.
14. Ekonomiky BENELUXU a jejich postavení v EU.
15. Ekonomiky jižního křídla a jejich postavení v EU.
16. Ekonomiky Skandinávie a jejich postavení v EU.
17. Výchozí podmínky, strategie a obsah transformace nových členských zemí EU.
18. Ekonomiky nových členů EU střední a východní Evropy – výchozí podmínky (shrnutí, hlavní rysy) a jejich postavení v EU.
19. Ekonomiky členských a kandidátských zemí západního Balkánu a jejich postavení v EU.
20. Ekonomiky zemí Pobaltí a jejich postavení v EU.
21. Ekonomiky členských zemí východního Balkánu a jejich postavení v EU.
22. Mezinárodní ekonomická integrace, regionální ekonomická integrace, formy (etapy) integračních procesů.
23. Malé země a ekonomická integrace; tvorba a odklon obchodu.
24. Vznik a vývoj společného, jednotného a vnitřního trhu, zdokonalování vnitřního trhu – aktuální problémy a způsoby jejich řešení.
25. Volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu; vliv čtyř svobod na podnikatelské prostředí v Evropské unii, soutěžní politika EU.
26. Konkurenceschopnost a Lisabonská strategie.
27. Nové členské země na vnitřním trhu: Česká republika, efekty v mikro- a makrosféře.
28. Měnová integrace, měnové unie obecně, teorie optimální měnové oblasti.
29. Západoevropské země v mezinárodním měnovém systému po druhé světové válce, jeho vliv na evropskou měnovou integraci.
30. Fungování eurozóny – instituce, měnová a fiskální politika, Evropská hospodářská a měnová unie a její role a postavení v rámci Evropské unie, EMU a nové členské státy, zejména Česká republika.
31. Klasifikace politik a jejich význam v rozhodovacím procesu EU.
32. Vnitřní politiky EU: politiky výlučné (společná obchodní politika, politika vnitřního trhu EU, měnová politika pro země eurozóny).
33. Vnitřní politiky EU: politiky sdílené (společná zemědělská a rybolovná politika, politika hospodářské a sociální soudržnosti, regionální a strukturální politika, politika hospodářské soutěže, společná dopravní politika, sociální politika, ekologická politika, ochrana spotřebitele, vízová, přistěhovalecká a azylová politika).
34. Vnitřní politiky EU: politiky doplňující (vědecko-výzkumná politika, politiky kulturní, vzdělávací, zdravotní a koordinace makroekonomické politiky pro země mimo eurozónu).
35. Financování politik EU – rozpočet EU.
36. Vnější politiky EU: politiky zaměřené na plnění cílů ES (společná obchodní politika, politika v oblasti rozvojové spolupráce, politika v oblasti hospodářské, finanční a technické spolupráce, přidružení zámořských zemí a území, přidružení na základě tzv. typických asociačních dohod, kooperační politika).
37. Vnější politiky EU: politiky vyplývající z ustanovení Smlouvy o Evropské unii (politika rozšiřování EU, politika dobrých sousedských vztahů).
38. Vnější ekonomické vztahy EU vůči vyspělým zemím (ESVO, Spojené státy americké a Kanada, Japonsko, Austrálie a Nový Zéland).
39. Vnější ekonomické vztahy EU vůči rozvojovým a nově industrializovaným zemím (země Afriky, Karibiku a Tichomoří, země Středomoří, země Latinské Ameriky, země Asie).
40. Vnější ekonomické vztahy EU vůči transformujícím se zemím (země střední a východní Evropy, země východní Evropy a Střední Asie, země jihovýchodní Evropy).
41. EU a vztahy s Čínou a Indií.

Literatura:

Základní:

1. HRALA, V. a kol. Geografie světového hospodářství (vybrané kapitoly). 4. vyd., Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0857-5.
2. DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Komparace politických systémů. 4. přeprac. vyd., Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0964-4.
3. ŘÍCHOVÁ, B. a kol. Komparace politických systémů II. 3 přeprac., vyd., Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0757-9.
4. CALABA, L., DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. Komparace politických systémů III. 2. přeprac. vyd., Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0806-0.
5. TICHÝ, L. Evropské právo, 2. vyd., Praha: C.H. BECK, 2004. ISBN 80-7179-449-X.
6. KUČEROVÁ, I. Komparativní pohled na členskou základnu EU. Aktuální otázky světové ekonomiky: řada studií. Č. 1 (2002). Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. ISBN 80-245-0406-5.
7. KARPOVÁ, E. Vývoj ekonomik zemí střední a východní Evropy v letech 1991 až 2003, 2004 (stručný přehled – upravené vydání). 2. přeprac. vyd., Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0804-4.
8. ADÁMKOVÁ, V. Transformační procesy a formující se hospodářská politika zemí střední a východní Evropy: ekonomické výsledky ve 2. polovině 90. let. Aktuální otázky světové ekonomiky: řada studií. Č 13 (2000). Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002. ISBN 80-245-0127.
9. CIHELKOVÁ, E., JAKŠ, J. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. 1. vyd., Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0854-0.
10. CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. 1. vyd., Praha: C.H.BECK, 2003, ISBN 80-7179-804-5.

Doporučená:

1. ABRHÁM, J., VOŠTA, M. Vybrané země EU: regionální disparity a komparace. Acta Oeconomica Pragensia. Č. 2 (2005), roč. 13, s. 222-231. ISSN 0572-3073.
2. ČERNOCH, P. Cesta do EU: východní rozšíření Evropské unie a Česká republika v období 1990-2004. 1. vyd., Praha: Linde, 2003. ISBN 8086131408.
3. GERBET, P. Budování Evropy. 1. vyd., Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0111-7.
4. KARPOVÁ, E. Předvstupní pomoc zemím střední a východní Evropy z rozpočtu Evropské unie od roku 2000 a jejich současná rozpočtová perspektiva. Současná Evropa a Česká republika. Č 1 (2005), roč. 10, s. 133-143. ISSN 1211-4073.
5. KARPOVÁ, E. Švédsko po deseti letech členství v Evropské unii. Současná Evropa a Česká republika. Č. 2 (2005), roč. 10, s. 299-314. ISSN 1211-4073.
6. KARPOVÁ, E. Rámcové srovnání vývoje ekonomik střední a východní Evropy s Rakouskem, Švédskem, Finskem, Řeckem. Současná Evropa a Česká republika. Č. 1 (2003), roč. 8, s. 47-66. ISSN 1211-4073.
7. KARPOVÁ, E. Hospodářský vývoj Řecka po vstupu do Evropské měnové unie. Současná Evropa a Česká republika. Č. 1 (2002), roč. 7, s. 95-111. ISSN 1211-4073.
8. KARPOVÁ, E. Hospodářská situace Řecka před vstupem do Evropské měnové unie. Aktuální otázky světové ekonomiky. Č.1 (2001), Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001. ISBN 80-245-0147-3.
9. KEŘKOVSKÝ, M. 1944 – Evropská unie: historie, instituce, ekonomika a politiky. 1. vyd., Praha: Computer Press, 1999. ISBN 8072261967.
10. KÖNIG, P., LACINA, L. a kol. Rozpočet a politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: C.H.BECK, 2004. ISBN 80-7179-846-0.
11. KREBS, V., BRIGANT, L., DURDISOVSKÁ, J., KOTÝNKOVÁ, M., MAREŠOVÁ, M., MERTL, J., POLÁKOVÁ, O., SLANÝ, A. Sociální agenda EU a česká sociální politika. Praha: VŠE FNH KSP, 2005. 90 s.
12. KUČEROVÁ, I. Evropská unie: hospodářské politiky. 1. vyd., Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1212-7.
13. LACINA, L. 1969 – Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H. BECK, 2007. ISBN 978-80-7179-560-5.
14. NEUMANN, P. Společná zemědělská politika EU: vznik, vývoj a reformy, mezinárodní komparace. 1. vyd., Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0814-1.
15. PLECHANOVÁ, B. Institucionální vývoj Evropské unie od Maastrichtské smlouvy k východnímu rozšíření. 1. vyd., Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0800-6.
16. SCHENDELEN, M. P. C. M. van. Jak lobbovat v Evropské unii, aneb, Machiavelli v Bruselu. Brno: Centrum strategických studií: Barrister & Principal, 2004. ISBN 80-903333-2-X.
17. Smlouva o ústavě pro Evropu. Lucemburk: Evropská společenství, úřad pro úřední tisky ES, 2005. ISBN 92-824-3108-8. (Též jako CD či na internetu na serveru: europa on-line)
18. Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie – 2006. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007. ISBN 1725-6895.
19. ŠAROCH, S., SRHOLEC, M., TOMŠÍK, V. Euro Adoption in the New EU Member Countries. Speed Limits on a One-Way Road. Eastern European Economics. Č. 2 (2005), roč. 43, s. 5-24. ISSN 0012-8775.
20. VEBER, V. Dějiny sjednocené Evropy. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-663-X.
21. WOKOUN, R. Regionální a strukturální politika Evropské unie: obecná východiska, implementace a monitorování. Praha: Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0734-X.