Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializece „Evropská ekonomická integarce“

Okruhy ke státní zkoušce z vedlejší specializace

„Evropská ekonomická integrace“ (platné od 1.9.2005)

SE_506: „Komparace ekonomik zemí EU II“

1. Strategie přechodu zemí SVE od CPE k tržní ekonomice.
2. Obsah transformace – systémové, institucionální a strukturální změny.
3. Postup ke směnitelnosti národních měn zemí SVE – nových členů EU.
4. Výchozí podmínky transformačních procesů zemí SVE – nových členů EU.
5. Ekonomika zemí SVE – nových členů EU.
6. Ekonomika Malty a Kypru – nových členů EU.
7. Transformace kandidátských zemí SVE: Bulharsko, Rumunsko.

SE_511: „Společné a koordinované politiky EU“

1. Cíle a nástroje ES/EU, souvislosti.
2. Společné politiky EU.
3. Koordinované politiky EU.
4. Proces vytváření společného a vnitřního trhu EU.
5. Ochrana spotřebitele v EU.
6. Evropská měnová unie.
7. Společný rozpočet, financování cílů.

SE_515: „Komparace ekonomik zemí EU I“

1. Hospodářský vývoj jižního křídla EU.
2. Hlavní rysy skandinávského modelu státu blahobytu.
3. Francie v ES/EU.
4. Ekonomika SRN.
5. Ekonomika zemí Beneluxu.
6. Hospodářský vývoj členských zemí EU.
7. Diference v hospodářské politice členských zemí EU.

SE_519: „Vnější ekonomické vztahy Evropské unie“

1. Vnější ekonomické vztahy jako kategorie: podstata, funkce, formy, charakteristiky
2. Cíle a správa vnějších ekonomických vztahů EU.
3. Elementy vnějších ekonomických vztahů EU.
4. Právně-institucionální uspořádání vnějších ekonomických vztahů EU vůči třetím zemím a skupinám zemí s výjimkou transformujících se zemí.
5. Mnohostranná fóra rozvoje spolupráce EU a partnerských zemí.
6. Formy, metody a nástroje vnějších vztahů EU.
7. Dosažený stav a problémy vztahů EU s třetími zeměmi – skupinami zemí s výjimkou transformujících se zemí.

Základní a doporučená literatura ke státní zkoušce z vedlejší specializace
Evropská ekonomická integrace

Komparace ekonomik zemí EU II

Základní
Brůžek, Antonín: Světová ekonomika na prahu 21. století, Praha: Velryba, 2003, 197 s., ISBN 80-85860-14-7

Adámková, Vlasta: Institucionální a strukturální změny v procesu privatizace ekonomik Polska a Maďarska, in Acta Oeconomica Pragensia 5/1997, Praha: Oeconomica, 1997, ISBN 0572-3043

Adámková, Vlasta: Transformační procesy a formující se hospodářská politika zemí střední a východní Evropy; ekonomické výsledky ve 2. polovině 90. let, in Aktuální otázky světové ekonomiky č. 13/2000, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000, ISBN 80-245-0127-9

Adámková, Vlasta: Zkušenosti vybraných transformujících se ekonomik: reforma bankovního sektoru, in Acta Oeconomica Pragensia 7/2000, Praha: Oeconomica, 2000

Společné a koordinované politiky EU

Základní
Jakš, Jaroslav: Quo vadis Evropská unie, Praha: ETC Publishing, 1998, 236 s., ISBN 80-86006-57-3

Kučerová, Irah: Sociální agenda Evropské unie, in Aktuální otázky světové ekonomiky č. 2/2001, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2001, 22s., ISBN 80-245-0156-2

Šrein, Zdeněk: Mechanismy hospodářské politiky Evropské unie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, 369 s., ISBN 80-7079-946-3

Komparace ekonomik zemí EU I

Základní
Kučerová, Irah: Komparativní pohled na členskou základnu EU, in Aktuální otázky světové ekonomiky č. 1/2002 Praha: Vysoká škola ekonomická, 2002, 36 s., ISBN 80-245-0406-5

Kučerová, Irah: Ekonomiky členských států EU, Praha: Karolinum, 2003, 123 s., ISBN 80-246-0650-X

Doporučená
Somers, Frans (Editor): European Community Economies (A Comparative Study). Vybrané kapitoly. London: Trans-Atlantic Publications. 352 s., ISBN 0-273-60347-7

Vnější ekonomické vztahy Evropské unie

Základní
Cihelková, Eva: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie, Praha: C.H. Beck, 2003, 709 s. ISBN 80-7179-804-5