Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z hlavní specializace „Evropská integrace“ pro studijní plán E (ECTS)

Státní závěrečná zkouška z „Evropské integrace a mezinárodní ekonomie“ se skládá z předmětů:

2SE402 Komparativní ekonomika EU

2SE403 Politiky EU

2SE404 Vnitřní trh a měnová unie EU

2SM423 Druhý a třetí pilíř EU

3MI402 Ekonomie 2

2SE405 Mezinárodní ekonomie II

Okruhy otázek:

1. Hospodářský vývoj členských zemí EU. Diference v hospodářské politice členských zemí EU.
2. Nejsilnější evropské ekonomiky (Německo, Francie, Velká Británie, jižní křídlo, Benelux).
3. Hlavní rysy a pojetí evropského sociálně-ekonomického modelu.
4. Nové členské státy: strategie přechodu od CPE k tržní ekonomice. Obsah, postupy a výchozí podmínky transformačních procesů.
5. Cíle a nástroje ES/EU.
6. Společné a koordinované politiky ES/EU. Společný rozpočet ES/EU, financování politik.
7. Politiky ES/EU v kontextu Lisabonské strategie (věda a výzkum, ochrana životního prostředí, soutěžní politika, ochrana spotřebitele).
8. Ideové školy soudobé ekonomie a jejich pohled na hospodářské politiky v EU.
9. Vývoj společného a vnitřního trhu a měnové integrace. Vnitřní trh a měnová unie v zakládacích a oficiálních dokumentech ES/EU (Jednotný evropský akt, Bílá kniha 1985, Maastrichtská smlouva).
10. Stav realizace vnitřního trhu EU. Efektivnost vnitřního trhu EU (veřejné statky, asymetrie informací, externality).
11. Ochrana soutěže na vnitřním trhu EU. Teorie firmy a její aplikace do soutěžní politiky ES/EU (oligopol, monopol).
12. Charakteristika mezinárodních ekonomických a měnových vztahů po 2. světové válce, příčiny zániku zlatého standardu a jeho vliv na evropskou integraci.
13. Evropský měnový systém, Evropská měnová unie (instituce, vývoj, přístupový proces). Fiskální a monetární politika v Evropské hospodářské a měnové unii.
14. Teorie optimální měnové oblasti. Reálná a nominální konvergence v EU v kontextu teorie optimální měnové oblasti.
15. Trh práce v rozšířené EU (poptávka na trhu práce, nezaměstnanost, mobilita práce).
16. Proces hledání společné bezpečnostní a zahraniční politiky EU (vývoj bezpečnostních struktur v Evropě, NATO a evropská bezpečnost, Západoevropská unie, OBSE).
17. Maastrichtská a Amsterodamská smlouva a společná bezpečnostní a zahraniční politika
18. Evropská unie jako světová hospodářská, obchodní a kapitálová velmoc.
19. Právně-institucionální uspořádání vnějších ekonomických vztahů ES/EU.
20. Vnější obchodní politika ES/EU k hlavním skupinám partnerských zemí.
21. Evropa a multipolarita. Úloha USA v evropské politice.
22. Proces formování spolupráce v oblasti justice a vnitřních záležitostí (Skupina Trevi, Schengenské dohody). Oblast justice a vnitřních záležitostí v Maastrichtské a Amsterodamské smlouvě.
23. Justice a vnitřní záležitosti a jejich význam pro realizaci vnitřního trhu EU.
24. Neoklasický model ekonomického růstu v kontextu Lisabonské strategie.
25. Teorie mezinárodního obchodu.
26. Teorie obchodní politiky.
27. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů.
28. Ekonomie měnového kurzu.
29. Makroekonomie otevřené ekonomiky.
30. Mezinárodní makroekonomická politika.

Literatura:

Základní:

ADÁMKOVÁ, V. Transformační procesy a formující se hospodářská politika zemí střední a východní Evropy, ekonomické výsledky ve druhé polovině 90. let. Aktuální otázky světové ekonomiky č. 13/2000. Praha : VŠE, 2000. ISBN 80-245-0127-9.
ADÁMKOVÁ, V., CIHELKOVÁ, E. Vnitřní trh Evropské unie. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. ISBN 80-245-0056-6.
BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH. Economics of European Integration. London : McGraw Hill, 2004. ISBN 0-077-103947.
BERNÁŠEK, V. a kol. Globalizační procesy ve světové ekonomice. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0265-8.
CIHELKOVÁ, E., JAKŠ, J. a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0854-0.
CIHELKOVÁ, E. Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha : C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-804-5.
CLEAVER, T. Understanding the World Economy. London : Routledge, 2002. ISBN 0-415-24404-8.
Dornbusch, R. – Fischer, S. Makroekonomie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1994. ISBN 80-04-25556-6.
DRULÁKOVÁ, R. Vnitřní bezpečnost Evropské unie, Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Praha : Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0877-X.
HAD, M., URBAN, L. Druhý a třetí pilíř Evropské unie. Praha : Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2001. ISBN 80-86345-06-8
HELÍSEK, M. Měnové krize (empirie a teorie). Praha : Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-82-7.
KARPOVÁ, E. Vývoj ekonomik zemí střední a východní Evropy v letech 1991 až 2003. (Stručný přehled – upravené vydání). 2. přeprac. vyd. Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0804-4.
KUČEROVÁ, I. Komparativní pohled na členskou základnu EU. Aktuální otázky světové ekonomiky č. 1/2002. Praha : VŠE, 2002. ISBN 80-245-0406-5.
MACÁKOVÁ, L. Mikroekonomie : Cvičebnice (pro inženýrské studium). Slaný : Melandrium, 2000. ISBN 80-901801-9-1.
MACH, M. Makroekonomie II pro magisterské (inženýrské) studium. Část 1, 2, Slaný : Melandrium, 2001, ISBN 80-86175-18-9
MONTI, M. The Single Market and tomorrow´s Europe, A Progress Report from the European Commission. London : Kogan Page, Luxemburg : Office of Official Publications of the European Communities, 1996. ISBN 0-7494-22661.
NACHTIGAL, V., TOMŠÍK, V. Konvergence zemí střední a východní Evropy k Evropské unii. Praha : LINDE, 2002. ISBN 80-7201-361-0.
NICHOLSON, W. Microeconomics Theory: Basic Principles and Extensions. South – Western : Thomson Learning, 2002. ISBN 0-03-033593-0.
OBSTFELD, M., ROGOFF, K. Foundations of International Macroeconomics. London : MIT Press, 1998. ISBN 0262150476.
ORT, A. a kol. Bezpečnost Evropy a Česká republika. Praha : Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-81-9.
SOUKUPOVÁ, J. – HOŘEJŠÍ, B. – MACÁKOVÁ, L. – SOUKUP, J. Mikroekonomie, Praha : Management Press , 2002, ISBN 80-85943-17-4.

Doporučená:

BUELENS, F. Globalization and the Nation-state. Cheltenham : Edward Elgar, 2000, ISBN 1-84064-202-5.
EMERSON, M. et al. The Economics of 1992: The EC Commission´s Assessment of the Economic Effects of Completing the Internal Market. Oxford : Oxford University Press, 1988. ISBN 0-19-828681-3.
FIALA, P. – PITROVÁ, M. Evropská unie. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. ISBN 80-7325-015-2.
JONÁŠ, J. Světová ekonomika na přelomu tisíciletí. Praha : Management Press, 2000. ISBN 80-7261-016-3.
KOLEKTIV AUTORŮ. Mezinárodní ekonomie. Praha : Oeconomica, 2004. ISBN 80-245-0815-X.
MUNDELL, R., CLESSE, A. The Euro as a stabilizer in the international economic system. Boston : Kluwer Academic Publisher, 2000. ISBN 0792377559.
SOMERS, F. European Community Economies (A Comparative Study). Harlow : Longman, 1998. ISBN 0-273-60347-7.
Schengenské dohody. Praha : Ministerstvo zahraničních věcí, Ústav mezinárodních vztahů, 2001. ISBN 80-86345-17-3, ISBN 80-85864-64-9.