Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z hlavní specializace „Evropská integrace“

Okruhy otázek ke státní zkoušce z hlavní specializace

„Evropská integrace“ (platné od 1.9.2005)

část: „Evropská integrace“

SE_402: „Vnitřní trh EU“
1. Vývoj společného a vnitřního trhu EU.
2. Jednotný evropský akt.
3. Překážky vnitřního trhu EU a jejich odstraňování – Bílá kniha 1985.
4. Stav realizace vnitřního trhu EU.
5. Ochrana soutěže na vnitřním trhu EU.
6. Malé země a ekonomická integrace.
7. Postavení ČR na vnitřním trhu EU.

SE_403: „Evropská hospodářská a měnová unie“
1. Charakteristika mezinárodních ekonomických a měnových vztahů po 2. světové válce.
2. Realizace a příčiny zániku zlatého dolarového standardu a jeho vliv na evropskou ekonomickou integraci.
3. Evropský měnový systém: příčiny jeho vzniku, vývoj a úloha v evropské ekonomické a měnové integraci.
4. Vznik a charakteristika teorie optimální měnové oblasti.
5. Charakteristika nominálních konvergenčních kritérií podmiňujících vstup země do Evropské měnové unie.
6. Úloha institucí a hlavních subjektů v procesu realizace Evropské měnové unie.
7. Evropská měnová unie a Česká republika.

SE_419: „Evropská unie a světová ekonomika“
1. Evropská unie jako subjekt světové ekonomiky.
2. Ekonomické, právní a politické vztahy – základ formování Evropské unie jako světové. hospodářské, obchodní a kapitálové mocnosti.
3. Vnější dohody jako projev mezinárodně právní subjektivity Evropského společenství.
4. Právně-institucionální uspořádání vnějších ekonomických vztahů EU vůči třetím zemím a skupinám zemí.
5. Mnohostranná fóra rozvoje spolupráce EU a partnerských zemí.
6. Formy, metody a nástroje vnějších vztahů EU.
7. Dosažený stav a problémy vztahů EU s třetími zeměmi – skupinami zemí.

SE_506: „Komparace ekonomik zemí EU II“
1. Strategie přechodu zemí SVE od CPE k tržní ekonomice.
2. Obsah transformace – systémové, institucionální a strukturální změny.
3. Postup ke směnitelnosti národních měn zemí SVE – nových členů EU.
4. Výchozí podmínky transformačních procesů zemí SVE – nových členů EU.
5. Ekonomika zemí SVE – nových členů EU.
6. Ekonomika Malty a Kypru – nových členů EU.
7. Transformace kandidátských zemí SVE: Bulharsko, Rumunsko.

SE_511: „Společné a koordinované politiky EU“
1. Cíle a nástroje ES/EU, souvislosti.
2. Společné politiky ES/EU.
3. Koordinované politiky ES/EU.
4. Společný rozpočet, financování cílů.
5. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.
6. Ochrana životního prostředí v EU.
7. Ochrana spotřebitele v EU.

SE_515: „Komparace ekonomik zemí EU I“
1. Hospodářský vývoj jižního křídla EU.
2. Hlavní rysy skandinávského modelu státu blahobytu.
3. Francie v ES/EU.
4. Ekonomika SRN.
5. Ekonomika zemí Beneluxu.
6. Hospodářský vývoj členských zemí EU.
7. Diference v hospodářské politice členských zemí EU.

část: „Evropské právo a politika“

EPR_401: „Právní instituce EU“

1. Právní úprava mezinárodních hospodářských vztahů: subjekty a prameny mezinárodního práva.
2. Instituce Evropských společenství. Tři základní pilíře EU.
3. Právní systém EU. Legislativní proces. Prameny práva, druhy právních aktů.
4. Vztah komunitárního práva k právním řádům členských států. Bezprostřední použitelnost komunitárního práva. Bezprostřední účinnost komunitárního práva.
5. Aplikace komunitárního práva a mechanismy jeho prosazování.
6. Sbližování práva v EU. Funkce, koncepce, pravomoci, nástroje a postup při sbližování práva.
7. Evropské soudnictví. Vztah ESD, Soudu první instance a soudů členských států.
8. Řízení o předběžné otázce: vymezení, funkce, použitelné předpisy a praktický význam.
9. Základní svobody vnitřního trhu v rámci sekundárního a terciálního práva.
10. Sbližování a harmonizace práva České republiky s právem ES. Aplikace sblíženého (českého) a komunitárního práva.

EPR_405: „Evropská právní politika“

1. Základní východiska procesu evropské integrace v právní oblasti.
2. Sociálně-právní aspekty v rámci prvního pilíře EU.
3. Druhý a třetí pilíř. Právní zakotvení společné zahraniční a bezpečnostní politiky a spolupráce v oblasti justice a vnitra.
4. Právní aspekty politik EU v teorii a praxi.

SMS_ 547: „Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU“

1. Proces hledání společné bezpečnostní a zahraniční politiky EU.
2. Bezpečnostní struktury v Evropě.
3. NATO a evropská bezpečnost.
4. Západoevropská unie.
5. Maastrichtská smlouva a společná bezpečnostní a zahraniční politika.
6. Amsterodamská smlouva a společná bezpečnostní a zahraniční politika.
7. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
8. Úloha USA v evropské politice.
9. Evropa a multipolarita.

SMS_549: „Vnitřní záležitosti EU“

1. Oblast justice a vnitřních záležitostí v 70. a 80. letech.
2. Skupina Trevi.
3. Schengenské dohody.
4. Třetí pilíř v Maastrichtské smlouvě.
5. Třetí pilíř na Mezivládní konferenci členských států EU 1996/97.
6. Oblast justice a vnitřních záležitostí v Amsterodamské smlouvě.
7. Justice a vnitřní záležitosti a jejich význam pro ČR na cestě do EU.

POL_ 413: „Politické systémy členských zemí EU“

1. Klasické evropské politické systémy: Velké Británie, Irsko, Německo, Francie, severské státy – Švédsko.
2. Transformující se demokracie: Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko.