Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z hlavní specializace „Mezinárodní politika a diplomacie“

Okruhy pro státní zkoušku z hlavní specializace

„Mezinárodní politika a diplomacie“

část: „ Mezinárodní vztahy“

(SE_206, SE_508)

(předměty garantované KSE)

SE_206: „Světová ekonomika“

1. Formování, vývoj a prostorové uspořádání světové ekonomiky do konce 80.let.
2. Nová etapa ve vývoji světové ekonomiky v 90. letech a na počátku 21. století – homogenizace, liberalizace, globalizace, integrace a interdependence světového
hospodářského prostředí.

3. Dlouhodobý růst a rozvoj ve světové ekonomice – klíčová role technického pokroku, dopad na rozložení sil ve světě a strukturální vývoj.

4. Subjekty, mezinárodní ekonomické vztahy a mechanismy ve světové ekonomice na počátku 21. století.

5. Evropský makroregion na počátku 21. století – vývoj a stav západoevropské integrace, procesy a výsledky transformace v ekonomikách střední a východní Evropy, postavení
sjednocené Evropy ve světové ekonomice.

6. Severoamerický makroregion na počátku 21. století – stav ekonomiky Spojených států amerických a Kanady, integrační tendence v Severní Americe a jejich propojení s integrací v Latinské Americe, postavení ve světové ekonomice.

7. Japonsko na počátku 21. století – vliv vnitřních a vnějších faktorů na změnu strategie ekonomického růstu ve 2. polovině 80. let, současný stav ekonomiky, role v asijsko-
tichomořském makroregionu (včetně integrace) a světové ekonomice.

SE_508: „Rozvojová ekonomika“

1. Základní ekonomická charakteristika rozvojových zemí.
2. Kategorie ekonomické zaostalosti a hlavní teoretické koncepce rozvoje zemí rozvojového světa.

3. Měnící se postavení rozvojového světa ve světové ekonomice v druhé polovině 20. a na začátku 21. století.

4. Vnitřní faktory působící na ekonomický růst a ekonomický rozvoj RZ – strategie ekonomického rozvoje, strukturální změny, industrializace, rozvoj zemědělství,
ekonomická transformace.

5. Vnější faktory působící na ekonomický rozvoj RZ – zapojení do mezinárodního obchodu, pozice v mezinárodních kapitálových vztazích a problém zadluženosti RZ.

6. Změny ve vývoji vzájemných ekonomických vztahů mezi rozvojovými zeměmi, ekonomické vztahy mezi RZ a zeměmi Evropské unie, vývoj hospodářských vztahů
mezi Českou republikou (Československem) a RZ.