Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek ke státní zkoušce – „MO“ část: Evropská integrace

Okruhy otázek ke státní zkoušce „Mezinárodní obchod“

část: Evropská integrace

SE_401: „Evropská ekonomická integrace“

1. Etapy integračního procesu v západní Evropě.
2. Cíle ES a EU a jejich souvislosti (tři pilíře). Role ekonomických a mimoekonomických priorit integrace a zájmy členských států EU (role druhého a třetího pilíře).
3. Klasifikace politik EU, společné a koordinované politiky.
4. Komplexní integrační aktivity EU (Vnitřní trh EU a Evropská měnová unie). Problém nominální a reálné konvergence a souvislosti s formováním Evropské měnové unie.
5. Východní rozšíření EU a role asociačního procesu. Problém nákladů a efektů východního rozšíření EU.
6. Aktuální otázky transformace EU – Agenda 2000. Agenda 2000 se zvláštním zřetelem na perspektivu institucionální reformy EU.
7. Spolupráce a regionální ekonomická integrace přidružených zemí střední a východní Evropy. Přístupy asociačních zemí střední a východní Evropy ke vzájemné spolupráci v podmínkách jejich transformace.
8. Středoevropská oblast volného obchodu (CEFTA). Problémy realizace oblasti volného obchodu přidružených zemí střední a východní Evropy.
9. Celní unie ČR – SR. Výsledky a perspektivy celní unie a dalších forem spolupráce přidružených zemí střední a východní Evropy.

EPR_401: „Právní instituce EU“

1. Právní úprava mezinárodních hospodářských vztahů. Subjekty mezinárodního práva. Prameny mezinárodního práva.
2. Instituce v systému EU a rozhodovací proces.
3. Právní systém EU. Legislativní proces. Prameny práva, druhy právních aktů: primární právo, sekundární právo, všeobecné právní zásady.
4. Vztah komunitárního práva k právním řádům členských států. Bezprostřední použitelnost komunitárního práva. Bezprostřední účinnost komunitárního práva. Přednost komunitárního práva.
5. Aplikace komunitárního práva a mechanismy jeho prosazování.
6. Sbližování práva v EU. Funkce a koncepce sbližování práva. Pravomoci a postup při sbližování práva. Nástroje sbližování práva.
7. Evropské soudnictví. Vztah ESD, ES I. a soudů členských států. Sporná řízení. Řízení pro nesplnění smluvních povinností. Žaloba o neplatnost. Žaloba pro nečinnost. Řízení s neomezeným přezkoumáním posouzení. Žaloba o náhradu škody. Personální spory. Posudky.
8. Řízení o předběžné otázce. Vymezení, funkce a praktický význam ŘPO. Použitelné předpisy při ŘPO.
9. Základní svobody vnitřního trhu v rámci sekundárního a terciálního práva.
10. Sbližování a harmonizace práva České republiky s právem ES. Aplikace sblíženého (českého) a komunitárního práva.

SE_510: „Komparativní ekonomika: USA, SRN, Japonsko“

1. Poválečná a současná hospodářská politika SRN a její klíčové sektory.
2. Ekonomický růst a strukturální změny SRN po 2. světové válce: základní rysy, příčiny a důsledky.
3. Ekonomický vývoj SRN v rámci evropských, integračních procesů 90. let a výhledy do dalšího období.
4. Postavení SRN v evropské a světové ekonomice (s důrazem na komparativní výhody a oblasti konkurenčního střetu s USA a Japonskem).