Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce z vedlejší specializace „Rozvojová studia“ pro studijní plán E (ECTS)

Státní závěrečná zkouška z „Rozvojových studií“ se skládá z předmětů:

2SE502 Management rozvojových projektů

2SE503 Rozvojová ekonomika

2SE504 Rozvojová ekonomika: regionální pohled

2SM507 Politické problémy rozvojových zemí

5REG511 Teorie, metody a praxe regionálního rozvoje

Okruhy otázek:


1. Vymezení a pojetí rozvojových zemí a jejich současné postavení ve světovém hospodářství, diferenciace rozvojového světa.
2. Ekonomická a politická charakteristika vývoje rozvojových zemí od konce 2. světové války do současnosti (dekolonizace, konflikty v rozvojových zemích, etapy jejich hospodářského vývoje).
3. Teoretické koncepce ekonomického růstu a ekonomického rozvoje.
4. Vnitřní faktory působící na ekonomický rozvoj v rozvojových zemích – strategie ekonomického rozvoje, strukturální změny, úloha státu v ekonomice, lidský faktor.
5. Vnější faktory působící na ekonomický rozvoj v rozvojových zemích – zapojení rozvojových zemí do mezinárodní dělby práce, postavení rozvojových zemí v mezinárodních kapitálových vztazích, mezinárodní ekonomická integrace jako faktor rozvoje.
6. Mezinárodní rozvojová spolupráce – základní pojmy, priority, legislativní a institucionální rámec, rozvojová politika ČR a EU.
7. Význam regionální ekonomické integrace pro rozvoj jednotlivých rozvojových (sub)regionů.
8. Latinská Amerika – základní sociálně ekonomická charakteristika, základní faktory vývoje regionu ve 20. století, politicko-ekonomický vývoj v hlavních zemích, vybrané problémy politického a ekonomického vývoje regionu.
9. Subsaharská Afrika – základní sociálně ekonomická charakteristika, základní faktory vývoje regionu od konce 2. světové války, politicko-ekonomický vývoj v hlavních zemích, vybrané problémy politického a ekonomického vývoje regionu.
10. Severní Afrika a Blízký východ – základní sociálně ekonomická charakteristika, politicko-ekonomický vývoj v hlavních zemích, charakteristika vládnoucích režimů, vybrané problémy politického a ekonomického vývoje regionu.
11. Jižní a jihovýchodní Asie – základní sociálně ekonomická charakteristika, politicko-ekonomický vývoj v hlavních zemích, vybrané problémy politického a ekonomického vývoje regionu.
12. Čína a Indie – základní sociálně ekonomická charakteristika, politický a ekonomický vývoj v obou zemích (společné a odlišné rysy), aktuální problémy a perspektivy do budoucna.
13. Vymezení regionu a regionalizace, regionalismus.
14. Metodologie regionálního rozvoje. Regionální analýza.
15. Teorie regionálního rozvoje. Koncepty místního rozvoje.
16. Sídelní struktura, město a venkov. Procesy urbanizace, suburbanizace a desurbanizace v jednotlivých rozvojových regionech.
17. Aktéři regionálního rozvoje. Neziskové organizace a rozvoj regionů.
18. Regionální politika (definice, příčiny a motivy).
19. Sociokulturní aspekty rozvoje regionů. Kultura a kulturní aktivity jako faktory rozvoje regionů.
20. Metodika projektového cyklu dle standardů EU/ČR.

Literatura:

Základní:

1. ADAMCOVÁ, L. a kol. Úvod do rozvojových studií. 1.vyd., Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1057-X.
2. ADAMCOVÁ, L., GOMBALA, I. Regionální ekonomická integrace v Asii, Africe a Latinské Americe. Praha: Oeconomica, 2001. ISBN 80-245-0152-X.
3. ADAMCOVÁ, L., HOLUB, A. Rozvojová ekonomika: vybrané problémy I. Praha: Oeconomica, 1999. ISBN 80-245-0002-7.
4. ADAMCOVÁ, L., SÝKOROVÁ, S. Rozvojová ekonomika: vybrané problémy II. Praha: Oeconomica, 2002. ISBN 80 – 245 – 0462 – 6.
5. BEER, de F., SWANEPOEL, H. Introduction to development studies. 6. vyd., 2004, Oxford: Oxford University Press, ISBN 0-19-571859-3.
6. BURNELL, P. – RANDALL, V. Politics in the developing world. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 0-19-926442-2.
7. FOJTÍK, P. – LIŠČÁK, V. Státy a území světa. Praha: Libri, 1998. ISBN 80-85983-07-9.
8. FOLTÝN, J., HOLUB, A., ORDNUNG, A. Rozvojová ekonomika. Praha. Oeconomica, 1997. ISBN 80-7079-423-2.
9. GLASSNER, M. I. Political Geography. 2. vyd., New York: John Wiley and Sons, Inc., 1996. ISBN 0-471-11496-0.
10. HAVLOVÁ, R. a kol. Kulturní pluralita současného světa II. Praha: Oeconomica, ISBN 80-245-0405-7.
11. HAYNES, J. Third World Politics. A Concise Introduction. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. ISBN 0-631-19778-8.
12. Kol. Sociální a kulturní antropologie. 2.vyd., Praha: Slon, 2000. ISBN 808585029X.
13. Kol. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 4. vyd., Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86473-80-5. Kap. 1-13.
14. KRÁTKÝ, K. a kol. Konflikty v současném rozvojovém světě. Praha: Oeconomica, 2005.
15. KRIEGER, J. a kol. Oxfordský slovník světové politiky. Praha: Ottovo nakladatelství, 2000. ISBN 80-7181-463-6.
16. LEHMANNOVÁ, Z. a kol. Kulturní pluralita v současném světě. Praha: Oeconomica, 2000. ISBN 80-245-0073-6.
17. LUŠČÁK, P. – PEČENKA, M. Encyklopedie moderní historie. Praha: Libri, 1999. ISBN 80-85983-01-X.
18. ROGERS, A. Lidé a kultury. Praha: Nakladatelský dům Orbis Pictus, 1994. ISBN 80-85841-13-4.
19. SAAVEDRA RIVANO, N. (ed). Regional Integration and Economic Development. Londýn: Palgrave, 2001. ISBN 0-333-7748331.
20. SVOBODA, D., NĚMEČKOVÁ, T.: Management rozvojových projektů. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1154-1.
21. TODARO, M., SMITH, S. Economic Development. 9. vyd., Londýn: Pearson, 2006. ISBN 0-321-31195-7.

Doporučená:

1. African Economic Outlook. OECD & African Development Bank. Vychází každoročně (dostupné online na www.oecd.org/dev)
2. Aid Delivery Methods – Project Cycle Management Guidelines, Brusel: Evropská komise, 2004. dostupné na www.europa.eu.int/comm/europaid/qsm/index_en.htm.
3. Asian Development Outlook. Asian Development Bank, vychází každoročně. Dostupné online na www.adb.org.
4. BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D., Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. 1. vyd., Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 8024603845.
5. FRIČ, P. Neziskové organizace a ovlivňování veřejné politiky. 1.vyd., Praha: Nakladatelství Agnes, 2000. ISBN 8090263364.
6. GHATAK, S. Introduction to development economics. 4.vyd., Londýn: Routledge, 2003. ISBN 0-415-09723-1.
7. Human Development Report. UNDP, New York, dostupné online na hdr.undp.org.
8. MEIER, G., STIGLITZ, J. Frontiers of Economic Development. 1.vyd., Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0-195-21592-3.
9. TARP, F. Foreign Aid and Development – Lessons learnt and directions for the future. 3.vyd., Londýn: Routledge, 2006. ISBN 0-415-21546-3.
10. THOMPSON, A. An Introduction to African Politics. 2. vyd., Londýn: Routledge, 2004. ISBN 0-415-28262-4.
11. Trade and Development Report. UNCTAD, Ženeva, vychází každoročně. Dostupné online na www.unctad.org .
12. VANDEN, H. E. – PREVOST, G. Politics of Latin America: the power game. 2. vyd., New York: Oxford University Press, 2006. ISBN 0-19-518808-X.
13. WOKOUN, R., MATES, P. (eds.). Management regionální politiky a reforma veřejné správy. 1.vyd., Praha: Nakladatelství Linde, 2006. ISBN 80-7201-608-3.
14. ZNAMENÁČEK, M. Čínská ekonomika – hlavní změny a perspektiva. Praha: Oeconomica, 1996. ISBN: 80-7079-847-5.