Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Kompletní informace k odborné stáži v Bruselu

Související stránky

I. Základní informace relevantní k podání přihlášky:

1. Praxi lze vykonat v délce minimálně 4 týdnů (max. 6 týdnů) v termínech:

  • leden – únor (4–6 týdnů) nebo
  • polovina června – konec července (4–6 týdnů) nebo
  • září (4 týdny).

2. Stáž bude vykonána na příslušném úseku, nebo sekce COREPER I a II. Stážisté se budou účastnit práce úseku, navštěvovat konference a jednání pracovních skupin Rady EU a vypracovávat další úkoly podle zadání vedoucí úseku.

3. Základní požadavky Stálého zastoupení ČR:

  • státní občanství ČR,
  • trestní bezúhonnost,
  • velmi dobrá znalost anglického či francouzského jazyka.

 

II. Studijní stránka zahraniční stáže:

  1. Student bude na úrovni fakulty zapsán do 6-kreditového předmětu 22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá.
  2. V průběhu stáže (projektu), event. po jejím ukončení v rámci 22F411 zpracuje student závěrečnou práci v rozsahu cca 20 stran, ve které prokáže schopnost aplikovat teoretické znalosti ze studia oboru na řešení konkrétního praktického případu zadaného příslušným úsekem Stálého zastoupení ČR při EU, či s tímto úsekem dohodnutého/konzultovaného.
  3. Závěrečnou práci je zapotřebí předložit k obhajobě do tří měsíců po absolvování stáže garantovi praxí. Obhajoba práce proběhne v dohodnutém termínu před komisí složenou ze dvou pracovníků katedry světové ekonomiky. Součástí obhajoby bude i pracovní hodnocení, které vyhotoví příslušný úsek Stálého zastoupení ČR při EU.
  4. Obhajoba závěrečné práce bude klasifikována dle Studijního a zkušebního řádu VŠE v Praze

 

III. Financování praxe:

Praxe mohou být podpořeny Fakultou mezinárodních vztahů formou mimořádného stipendia k úhradě zvýšených nákladů na dopravu a pobyt v zahraničí. Stipendium je poskytováno v obdobné výši jako při zahraničním studijním pobytu, tj. Kč 10 000,- na měsíc. O stipendium vybraný student požádá prostřednictvím garanta praxí poté, co byl na praxi vybrán.

Tento student rovněž obdrží praktické informace pro pobyt v Bruselu (včetně informací o možnostech zajištění ubytování).

 

IV. Ostatní relevantní informace:

Stáž se uskutečňuje na základě souhlasu MZV ČR. Žádost o povolení stáže zasílá Stále zastoupení ČR při EU (SZEU) v Bruselu, kterému je nutno elektronicky zaslat předem požadované doklady (životopis a dotazník k žádosti o stáž). Ostatní doklady je možné doručit přímo na MZV ČR. Při nástupu na stáž je se studentem sepsána Dohoda o výkonu stáže.