Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Skladba vedlejší specializace 2EE

Garant

doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc., katedra světové ekonomiky

Profil vedlejší specializace

Vedlejší specializace Evropská ekonomická integrace je určena těm studentům,  kteří  si chtějí aktivně rozšířit svou hlavní specializaci o evropský rozměr. Studium poskytuje pokročilé znalosti z  hospodářské politiky EU, fungování vnitřního trhu, dalších politik a práva Evropské unie. Absolventi specializace získávají znalosti, s nimiž se do hloubky orientují v prostředí, které utváří podmínky pro podnikání na vnitřním trhu Evropské unie, i v systému vztahů vůči třetím zemím. Absolventi rozumějí a jsou schopni dostatečně do hloubky rozebrat složitý komplex integračních vztahů a procesů, hospodářskou politiku, ekonomickou situaci a vývoj v členských státech EU. Studium této specializace je významnou základnou potřebnou pro manažerská rozhodnutí na úrovni politik i podnikání v Evropské unii.

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci na výkonných a manažerských pozicích v orgánech Evropské unie, veřejné správě ČR, nevládních organizacích i ve firmách podnikajících na vnitřním trhu Evropské unie i na světových trzích, všude tam, kde se projevuje vliv aktivit Evropské unie.

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • charakterizovat vybrané modely fungování hospodářských politik v Evropě a aplikovat je na reálnou situaci na vnitřním trhu EU;
  • formulovat principy a mechanismy fungování Evropské unie, interpretovat pravidla fungování vnitřního trhu EU, a to zejména z hlediska evropského hospodářského práva a regulace ze strany veřejného sektoru, včetně dotační politiky;
  • objasnit mechanismus tvorby politik EU a ovlivnit jejich dopady na vnitřní ekonomické prostředí EU.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • posoudit v návaznosti na reálné ekonomické prostředí dopady vnitřních a vnějších aktivit EU, včetně identifikace příležitostí a hrozeb pro podporu manažerského rozhodování, a navrhnout konkrétní řešení, včetně strategie jeho prosazení v orgánech EU;
  • vytvářet vlastní strategie využití operačních nástrojů EU v podmínkách ČR (návrh realizace projektového cyklu a vlastního projektu);
  • vyjednávat, prosazovat se a nezávisle rozhodovat v rámci multikulturních týmů a samostatně hájit oprávněné zájmy v mezinárodním prostředí.

Charakteristika

Jádrem studia jsou vybrané otázky integračního procesu v rámci Evropské unie a jejich relace k celoevropským a globálním ekonomickým vztahům. Studenti se seznámí s diferenciací ekonomicko-sociální základny EU-27 v kontextu posledního rozšíření i s nezbytnými souvislostmi institucionálně právního rámce EU a jeho případných úprav. Součástí specializace je i podrobnější analýza politik EU se zvláštním zřetelem na ty z nich, které mají významný ekonomicko-sociální a regionálně strukturální dopad. Pozornost je věnována i prvním zkušenostem a souvislostem členství České republiky v EU. Stranou nezůstává ani rozbor změn v podmínkách a možnostech podnikatelských aktivit českých firem na trhu EU. Absolventi se uplatní zejména v oblasti zahraničního a tuzemského podnikání, jako specialisté v oblasti státních a zahraničně obchodních a obchodně politických aktivit, i aktivit veřejných a zájmových organizací, které působí v mezinárodních vztazích nebo mají silnou vazbu na mezinárodní a zejména evropské prostředí.

Studiem uvedených předmětů získávají studenti znalosti, s nimiž se do hloubky orientují v prostředí, které utváří podmínky pro podnikání na vnitřním trhu Evropské unie (výrazná část zahraničního obchodu ČR a důležité teritorium i co do investičních toků). Absolventi jsou dále zběhlí v systému vztahů vůči třetím zemím (tj. rámci zahraničního obchodu a zahraničních investic mimo region EU). Studium této specializace je významnou základnou potřebnou pro manažerská rozhodnutí. Naši absolventi totiž rozumějí a jsou schopni dostatečně do hloubky rozebrat složitý komplex integračních vztahů a procesů, ekonomickou situaci a vývoj v členských státech EU.

Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty – 24 kreditů (sP)

Ident Název předmětu EC h Ukončení
2SE501* Ekonomická geografie Evropy 3 2 zkouška
2SE422* Hospodářské politiky a ekonomiky EU 6 4 zkouška
2SE403* Politiky EU 9 6 zkouška
2SE404* Vnitřní trh a měnová unie EU 6 4 zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

II. Volitelné předměty – 6 kreditů (sV)**

Ident Název předmětu EC h Ukončení
2SE408 Projektový management fondů EU*** 6 4 zkouška
2SM438 Akademie EU**** 3 2 zkouška
2PR313 Soutěžní právo EU a soutěžní ekonomie – anglicky 3 2 zkouška
2PR423 Instituce a právo EU 6 4 zkouška
2PL404 Lobbování v moderní demokracii 6 4 zkouška
22F413 Odborná stáž – krátkodobá 6 projekt
2PR503 Reklamní a soutěžní právo 6 4 zkouška
22F411 Zahraniční odborná stáž – krátkodobá 6 projekt

** Z výše uvedených předmětů musí studenti absolvovat jeden předmět.

*** Do LS 2014/2015 pod názvem Strukturální politika a finanční nástroje EU.

**** Ke splnění povinnosti absolvovat 6 kreditů sV lze jako druhý předmět volit buď 2PR313, nebo vhodný mimosemestrální cizojazyčný (po domluvě). Obracejte se, prosím, na e-mail: bic@vse.cz.

Vypisování předmětů:

Od ZS 2013/2014 budou předměty vedlejší specializace 2EE vypisovány zpravidla jen jednou za akademický rok, a to následovně:

Zimní semestr Letní semestr
2SE422 Hospodářské politiky a ekonomiky EU 2SE501 Ekonomická geografie Evropy
2SE404 Vnitřní trh a měnová unie EU 2SE403 Politiky EU

Konkrétní informace poskytne sekretariát katedry.