Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Rozvojová studia

RST

Garant: doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D., Katedra světové ekonomiky

Vedlejší specializace Rozvojová studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o hlubší znalost problematiky zemí, které nepatří do skupiny vyspělých tržních ekonomik. Jedná se nejen o rozvojové země Asie, Afriky,  Latinské Ameriky a Oceánie  a také o tzv. tranzitivní ekonomiky v jihovýchodní Evropě a v postsovětském prostoru.

Studium umožňuje do hloubky poznat podstatu ekonomických, politických a sociálních procesů, které probíhají v rozvojovém světě a zároveň se orientovat v komplexní problematice této části  světa.  Zvláštní důraz je kladen na problematiku institucionálních faktorů rozvoje v duchu nové institucionální ekonomie a na problematiku nerovnosti a chudoby reprezentovaných mj. učebnicí Banerjeeho a Duflové. Absolventi jsou schopni ocenit význam formálních a neformálních institucí pro úspěšný ekonomický rozvoj zrovna tak, jako faktory a podmínky tzv. úniku z pasti chudoby nejen pro individuální, ale i společenský rozvoj. V rámci problematiky regionálního rozvoje jsou seznámeni s klíčovými faktory pro rovnoměrný regionální rozvoj a vyváženost rozvoje měst a venkovských oblastí. Stranou nezůstává ani problematika tzv. oficiální rozvojové politiky prováděné jak z úrovně národních vlád vyspělých zemí, tak ze strany nadnárodních organizací.

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v oblasti zahraniční služby, v zahraničním obchodě se specializací na rozvojové regiony, v orgánech veřejné správy a v organizacích vládního i nevládního typu s regionální i globální působností.

Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

  • rozpoznat v dané rozvojové ekonomice hlavní šance a faktory v oblasti možného dohánění rozvinutých zemí, zejména v aspektech, které zdůrazňují jak učebnice rozvojové ekonomie, tak deklarace OSN k rozvojovým cílům tisíciletí;
  • zhodnotit institucionální kvalitu dané země a její historickou i perspektivní roli v socioekonomickém rozvoji;
  • analyzovat hlavní oblasti zaostávání dané země a možné způsoby jejich odstranění;
  • objasnit podstatu interakce mezi rozvinutým a rozvojovým světem, zejména z hlediska obchodních, kapitálových a migračních toků a vazeb.

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • zpracovávat analytické a syntetické studie k rozvojové problematice a vyhodnocovat situaci v jednotlivých rozvojových zemích;
  • řešit vybraná zadání v oblasti regionální politiky a rozvoje;
  • pracovat v konkrétních „terénních“ podmínkách rozvojových regionů, podílet se na implementaci rozvojové pomoci a na realizaci jednotlivých rozvojových projektů.

Podmínky vstupu do vedlejší specializace

Nejsou stanoveny.

Kapacita na semestr

50

Požadavky na absolvování

I. Povinné předměty – 24 kreditů (sP)

Ident Název předmětu EC h Ukončení
2SE503* Rozvojová ekonomika 6 4 zkouška
2SE505* Institucionální ekonomie pro rozvoj 6 4 zkouška
2SE506* Ekonomie nerovnosti a chudoby 6 4 zkouška
2SM509* Politické problémy rozvojových zemí 6 4 zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

II. Volitelné předměty – 6 kreditů (sV)**

Ident Název předmětu EC h Ukončení
2SM411 Asie v mezinárodních vztazích – anglicky 6 4 zkouška
2RE511 Teorie, metody a praxe regionálního rozvoje 6 4 zkouška
2SE504 Rozvojová spolupráce a management projektů 6 4 zkouška
2SM558 Čína v mezinárodní politice a diplomacii – anglicky 6 4 zkouška
2SE410 Islámský region v mezinárodních vztazích 6 4 zkouška

** Z výše uvedených předmětů musí studenti absolvovat jeden předmět.

 

Vypisování předmětů:

Od ZS 2015/2016 budou předměty vedlejší specializace 2RS vypisovány jen jednou za akademický rok, a to následovně:

Zimní semestr Letní semestr
2SE503 Rozvojová ekonomika 2SE506 Ekonomie nerovnosti a chudoby
2SE505 Institucionální ekonomie pro rozvoj 2SM509 Politické problémy rozvojových zemí
Každý semestr
2SM411 Asie v mezinárodních vztazích – anglicky

Konkrétní informace poskytne sekretariát katedry.

 

Informace pro studenty s předchozím studijním plánem (platným do ZS akademického roku 2014/15):

Kurzy budou vypisovány ještě během kalendářního roku 2015 tak jako doposud ve struktuře a semestrech uvedených níže.

I. Povinné předměty – 30 kreditů

Ident Název předmětu EC h Ukončení
2SE634 Ekonomická geografie a vývoj rozvíjejících se trhů** 4 2 zkouška
2SE503* Rozvojová ekonomika 6 4 zkouška
2SE504* Rozvojová ekonomika: regionální pohled*** 6 4 zkouška
2SM507* Politické problémy rozvojových zemí 8 6 zkouška
5RE511* Teorie, metody a praxe regionálního rozvoje 6 4 zkouška

* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška

** do ZS 2014/2015 2SE502 Management rozvojových projektů

*** od LS 2014/2015 je kurz inovován pod novým názvem Rozvojové regiony a management rozvojových projektů

 

Vypisování předmětů:

Od ZS 2013/2014 budou předměty vedlejší specializace 2RS vypisovány zpravidla jen jednou za akademický rok, a to následovně:

Zimní semestr Letní semestr
2SE503 Rozvojová ekonomika 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí
5RE511 Teorie, metody a praxe regionálního rozvoje 2SE504 Rozvojová ekonomika: regionální pohled
Každý semestr
2SE634 Ekonomická geografie a vývoj rozvíjejících se trhů

Konkrétní informace poskytne sekretariát katedry.

 

Informaci o stáži v bruselských institucích naleznete zde